Skip to main content

Er embedsmandsbegrebet forældet? Er det ikke længere noget, vi anvender i den offentlige sektor?Det tror jeg ikke, men jeg tror at begrebet og ikke mindst det der ligger i at være embedsmand, er blevet glemt i skyndingen med at få konverteret den offentlige sektor til en effektiviseringsmaskine, der skal kunne måle sig med det private erhvervsliv.De danske embedsmænd er mere end blot ansatte i den offentlige sektor. De spiller en afgørende rolle for at sikre en velfungerende offentlig sektor, der tjener borgerne bedst muligt. Det er således en position, der kræver en dyb forståelse for demokratiske processer og grundlæggende retsstatsprincipper, men de seneste år har vi løbende kunnet se en politisering af embedsværket, når medierne har afsløret fejl og fortielser eller anden adfærd, der ikke ser ud til at være i overensstemmelse med den klassiske embedsmandsrolle.

Senest har vi oplevet, hvordan et større våbenindkøb har sat spørgsmålstegn ikke kun ved en departementschefs ageren, men et helt bagvedliggende embedsværks rolle.Flertal hælder til advokatundersøgelse i Elbit-sag

Da jeg selv startede i den offentlige sektor som nyuddannet, blev jeg sat på en stol og i tale og praksis belært om, hvad det vil sige at blive ansat som embedsmand. Og jeg anede intet om det før det møde. At blive indført i, hvordan en klassisk embedsmand bør agere som bindeled mellem politikere og den administrative praksis og være ansvarlige for at implementere politiske beslutninger på en professionel og loyal og neutral måde, er helt afgørende for at sikre, at de ansatte og især nyansatte i den offentlige sektor forstår den rolle og det ansvar der følger med. Denne forståelse og tilhørende adfærd er afgørende for at opretholde den tillid, som borgerne har til den offentlige forvaltning.

Embedsmændenes rolle og ansvar

Jeg oplever en stadigt stigende bekymring for, at et fortsat øget fokus på økonomiske resultater kan trække fokus væk fra de grundlæggende principper for offentlig forvaltning.

Som embedsmand i Danmark er man en ansat i den offentlige sektor, der har til opgave at betjene både politikere og borgere på en objektiv og professionel måde. Embedsmænd skal implementere politiske beslutninger, uanset partifarve, og sikre, at de politiske beslutninger ikke kolliderer med anden lovgivning samtidig med at man følger nye reguleringer nøje.Forsker om bestikkelse: Der er sket et skred

Embedsmænd kan have ekspertise inden for specifikke områder, såsom jura, økonomi, sundhedsvæsen eller miljø, og de bruger deres specialiserede viden til at rådgive politikerne. Dette medfører imidlertid også en indflydelse og et ansvar, som man skal behandle med respekt og alvor. Det vil også sige, at uanset om man står for offentligt indkøb af våben, udstedelse af bevillinger til hjælpemidler eller noget helt tredje, så skal man hele tiden være sig bevidst om, at man har til opgave både at sikre, at politiske beslutninger bliver ført ud i livet inden for rammerne af gældende lovgivning, og samtidig, at man skal huske at bruge de ofte relativt vidtrækkende skønsbeføjelser man er tillagt på den tiltænkte måde.

Problemer med manglende indføring

En af de centrale udfordringer er, at mange ansatte i den offentlige sektor ikke bliver ordentligt indført i hvad det vil sige at agere som embedsmand. Konsekvenserne af den manglende forståelse for den rolle, og det ansvar som en embedsmand skal løfte, kan være vidtrækkende.

Forvirring og fejl i forvaltningspraksis kan opstå, og vigtige politiske beslutninger kan blive misforstået eller ikke blive implementeret korrekt, hvilket kan medføre spild af ressourcer og have negative konsekvenser for borgerne.

Herudover kan uvidenhed om embedsmandens rolle og nødvendigheden af politisk neutralitet kan føre til, at medarbejderne bliver mere tilbøjelige til at blande politiske overvejelser ind i deres arbejde, hvilket kan underminere den nødvendige professionalisme og objektivitet.

Hvis medarbejdere i den offentlige sektor ikke opfører sig i overensstemmelse med forventningerne til embedsmænd, kan dette føre til et tab af tillid fra borgerne og underminere omdømmet for den offentlige sektor som helhed.

Derfor er det essentielt, at nye ansatte bliver ordentligt introduceret til deres rolle og ansvar, så de kan udføre deres arbejde med fornøden kompetence og præcision.

Den private virksomheds indflydelse

I takt med stigende krav til effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor, er der en tendens til at adoptere metoder og praksis fra den private sektor.

At trække inspiration fra den private sektor er ikke i sig selv problematisk. Dette kan have positive effekter, som f.eks. mere effektiv ressourceanvendelse og anvendelse af innovative løsninger. Dog er der også fare for, at fokus på økonomiske resultater kan betyde, at der bliver gået på kompromis med grundlæggende principper for offentlig forvaltning, og at man i processen mister det overordnede formål af syne:

”at betjene og tjene borgere på den mest hensigtsmæssige måde.”

Økonomisk ansvarlighed må aldrig tilsidesætte de grundlæggende principper for offentlig forvaltning, og det ses desværre i stadigt stigende grad, i særdeleshed på sundhedsområdet, hvor økonomiske betragtninger og effektiviseringer stadigt oftere sættes højere end hensynet til borgernes behov og dermed måske også den langsigtede og samfundsmæssig økonomisk bedste løsning.

Økonomisk bundlinje vs. offentligretlige grundsætninger

Når den økonomiske bundlinje bliver det primære fokus, kan det føre til beslutninger, der ikke nødvendigvis tjener borgernes bedste interesser. Presset for at opnå kortsigtede økonomiske gevinster kan medføre politisk besluttede nedskæringer eller prioriteringer, der går på kompromis med kerneprincipperne for offentlig forvaltning.

Og det er her vi har brug for, at embedsmænd gør opmærksom på mulige konsekvenser af politikernes beslutning.

Vi skal i disse budgettider, hvor kommunerne lægger deres budgetter og Christiansborg forhandler regeringens seneste finanslovsforslag, være opmærksomme på, at denne fokusering på økonomi kan resultere i beslutninger, der primært tager højde for økonomiske hensyn, på bekostning af borgernes bedste – en praksis der i sidste ende kan underminere tilliden til den offentlige sektor, og som samtidig kan medføre ”dyre besparelser” hvor besparelsen høstes med det samme, men de langsigtede økonomiske og menneskelige konsekvenser kommer med renters rente på et senere tidspunkt!

Vejledning, kompetenceudvikling og ledelsesmæssigt fokus

For at imødegå disse udfordringer er det afgørende at investere i kompetenceudvikling og ordentlig indføring af nyansatte i, hvad det vil sige at bestride en stilling i den offentlige sektor. Dette kan ske gennem målrettede træningsprogrammer, mentorordninger og vidensdeling.

Desuden bør der være et konstant fokus på at styrke de grundlæggende værdier og principper, der ligger til grund for embedsmandens arbejde.

Den danske offentlige sektor har brug for embedsmænd, der er dygtige, kompetente og loyale over for borgernes interesser.

Dette kræver investering i medarbejderes udvikling og indføring, så de kan udfylde deres rolle med integritet og professionalisme. Samtidig er det afgørende, at man bevarer fokus på de grundlæggende principper for offentlig forvaltning, så tilliden til den offentlige sektor kan bevares og styrkes i fremtiden.

Alt dette forudsætter naturligvis at man både fra øverste politiske ledelse og hele vejen ned igennem systemet får fokus tilbage på det ansvar, de opgaver og de roller man skal varetage når man agerer på samfundets vegne.

Uden ledelsesmæssig fokus og opbakning er der risiko for, at embedsmændene kan blive overladt til sig selv uden retningslinjer eller ressourcer til at udføre deres opgaver korrekt, hvilket kan resultere i ineffektivitet, manglende overholdelse af regler og potentielle risici for organisationen eller institutionen. Derfor er det afgørende, at ledelsen understøtter og prioriterer god forvaltningsskik for at sikre, at embedsmændene kan udføre deres opgaver på en ansvarlig og professionel måde.Herudover er det naturligvis en forudsætning at lederne selv er opmærksomme på deres rolle, ikke kun som ledere men også som embedsmænd, der skal gå foran og skabe den kultur der er brug for, for at få fokus tilbage hvor det hører til.

Balance og perspektiv

Det er afgørende at finde en balance mellem økonomisk ansvarlighed og opretholdelsen af grundlæggende principper for offentlig forvaltning. Embedsmænd spiller en central rolle i denne balance, og det er afgørende, at de har den nødvendige forståelse, støtte og indføring for at udfylde deres rolle bedst muligt.

For at sikre en velfungerende offentlig sektor er det afgørende, at der investeres i kompetenceudvikling og indføring i embedsmandsbegrebet af ansatte i den offentlige sektor. Dette vil styrke forvaltningen og sikre, at embedsmænd kan agere i overensstemmelse med borgernes bedste interesser og de grundlæggende principper for offentlig forvaltning.

Et stærkt og velfunderet embedsværk, med fokus på de rette ting og med opbakning til at udøve deres virke til gavn for borgerne vil efter min opfattelse være den hurtigste og mest effektive vej til en mere velfungerende og mindre omkostningstung offentlig sektor.Om forfatterenAnja Piening har mange års erfaring fra den offentlige sektor som embedsmand. Hun har arbejdet med udbud i politisk styrede organisationer i ti år og været en del udbudslovsudvalget. De sidste otte år har hun stået i spidsen for NP advokater, hvor hun har undervist og rådgivet om udfordringerne på begge sider af indkøbs- og tilbudsbordet.

Læs også: Ekspert med en faglig og ligefrem kant

https://nplaw.dk/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply