Skip to main content

Ekspertudvalget med Torben Tranæs i spidsen, der skal sikre en bæredygtig, faglig og økonomisk udvikling på socialområdet, lægger op til markante ændringer i sin første delrapport. Økonomi skal nu til at spille en langt større rolle på socialområdet. Det skriver NB-Social.

Anbefalingerne kommer ud fra to overordnede hensyn:

1. At udvalget vurdere andre rammevilkår for socialområdet vil give mere omsorg og et bedre liv til borgerne for de samme midler.

2. Kommune skal kunne vedtage og gennemføre politiske prioriteringer generelt på velfærdsområderne – både det almene og specialiserede område.

Derfor skal økonomien til at spille en langt større rolle. Udvalget vil ændre servicelovens formålsbestemmelser, så økonomi og kommunens mulighed for at fastsætte lokale serviceniveauer i forbindelse med afgørelser spiller en mere central rolle.

Samtidigt skal Ankestyrelsen til at lave helhedsbetragtninger, hvor styrelsen forholder sig til de økonomiske konsekvenser og kommunernes mulighed for at fastsætte lokale serviceniveauer. Det samme gør sig gældende ved magtanvendelsesreglerne. Her skal økonomi også til at spille en større rolle, da der skal være en økonomisk hensigtsmæssig opgaveløsning på området.

Det er særlig relevant i forhold til debatten om velfærdsteknologi, hvor det ofte er nødvendigt at have ekstra personale på, da botilbuddene i nogle situationer ikke må overvåge borgeren.

Mere fleksibilitet og bedre kapacitet ved botilbud

I delrapporten kan man læse, at Ekspertudvalget peger på botilbudsområdet som omkostningsfyldt for kommunerne – særligt når det kommer til priserne.

Derfor lægger udvalget op til en række ændringer på området. Der skal være en øget fleksibilitet på området, så kommunerne får bedre mulighed for at visitere borgere ud af botilbud, når borgerens behov ændrer sig. I rapporten står der:

“Ekspertudvalget finder behov for et opgør med, at borgere kan beholde botilbud, der ikke længere i udgangspunktet er behovssvarende.”

Derudover lægger udvalget op til en styrkelse af den kommunale tilbudskapacitet, så man kommer underudbuddet af botilbudspladser til livs. Det skal blandt andet ske ved, at der oprettes en lånepulje, så kommunerne kan lånefinansiere anlægsinvesteringer til udbygning af den kommunale botilbudskapacitet efter serviceloven.

Samtidigt skal der ske en ensretning af de kommunale incitamenter for oprettelse af forskellige typer af sociale tilbud.

LÆS OGSÅ: Tranæs-udvalget – Kommunerne skal have mulighed for selv at lægge serviceniveauet

Slutteligt lægger udvalget også op til, at der sker en nytænkning af reglerne om merudgiftsydelser, så det bliver baseret på mere objektive kriterier. Kommunerne bøvler særligt med merudgiftssager, fordi mange borgere er utilfredse med afslag, og sender det videre til Ankestyrelsen. Du kan læse rapporten her.

FAKTA: Se de 11 anbefalinger her

1. Øget mulighed for at fastsætte lokale serviceniveauer

Ekspertudvalget anbefaler, at kommunernes mulighed for at prioritere og fastsætte lokale serviceniveauer styrkes. I det videre arbejde med udvikling af socialområdet bør der således tages afsæt i et pejlemærke om, at kommunerne legitimt skal have muligheder for at fastsætte lokale serviceniveauer og foretage prioriteringer med afsæt i lokale forhold.

2. Ændring af servicelovens formålsbestemmelse

Ekspertudvalget anbefaler, at servicelovens formålsbestemmelse ændres, så borgerens potentiale og kommunernes mulighed for at prioritere og fastsætte lokale serviceniveauer samt økonomiske hensyn og en helhedsorienteret tilgang ifm. afgørelser gives en mere fremtrædende rolle.  

3. Styrket interessentinddragelse og helhedsbetragtning i Ankestyrelsen

Ekspertudvalget anbefaler at styrke hensynet til en helhedsbetragtning i Ankestyrelsens behandling af sager efter serviceloven, herunder ift. økonomiske hensyn og muligheden for lokal fastsættelse af serviceniveau. Ankestyrelsen skal i sin praksis tage højde for de økonomiske hensyn, der ligger til grund for lovgivningen. Det anbefales derfor, at:- Ankestyrelsen i forbindelse med principmeddelelser forholder sig til overordnede implikationer for afgørelsens implementering og økonomiske konsekvenser. –  Ankestyrelsens forpligtelse til at søge dialog med interessenter på socialområdet øges, herunder KL og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

4. Øget fleksibilitet i regler om anvendelsen af botilbud

Ekspertudvalget anbefaler, at reglerne vedr. anvendelse af botilbud justeres, så der gives mere fleksible vilkår for anvendelsen af botilbuddene. Dette skal ske for at sikre den rette støtte og hjælp til borgeren, når borgerens behov ændrer sig, og for at sikre en hensigtsmæssig styring og anvendelse af den samlede botilbudskapacitet. Det anbefales, at der som grundlag for ovenstående iværksættes en afdækning af, hvordan man bedst kan øge fleksibiliteten, herunder hvordan det kan ske bedst muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser og under hensyntagen til borgerens retssikkerhed. Afdækningen skal munde ud i at identificere målrettede løsningsmodeller.  

5. Revision af magtanvendelsesreglerne i serviceloven

Ekspertudvalget anbefaler, at magtanvendelsesreglerne revideres, så de på mest hensigtsmæssig vis kan understøtte kommunernes arbejde med at sikre omsorg, værdighed og tryghed for den berørte gruppe mennesker. Dette skal ske under hensyntagen til borgernes retssikkerhed såvel som til en økonomisk hensigtsmæssig opgaveløsning på området.

6. Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud

Ekspertudvalget anbefaler, at der igangsættes et eftersyn af tilsynene, som tilbud på socialområdet er underlagt, herunder socialtilsynet. Eftersynet bør bl.a. undersøge:- Om tilsyn medvirker til at øge udgifterne til driften af sociale tilbud, herunder i hvilket omfang socialtilsynet og øvrige tilsyn stiller unødige og udgiftsdrivende krav til administration. –  Om reguleringen af tilsynene kan forenkles. –  Hvordan koordinationen mellem tilsynene kan styrkes. –  Hvordan læringsperspektivet i tilsynene kan styrkes. –  Hvordan uoverensstemmende krav fra forskellige tilsyn løses 

7. Indførelse af takstloft på områder med selvmøderprincip

Ekspertudvalget anbefaler, at der på områder med selvmøderprincip indføres takstloft med henblik på at sikre ensartethed i priser samt bedre grundlag for fastsættelse af et serviceniveau og økonomisk styring af området. 

8. Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud

Ekspertudvalget anbefaler, at der indføres en beløbsgrænse for et alternativt tilbud på 0 pct., dvs. at borgeren kan vælge alternative tilbud, så længe prisen herfor ikke overstiger prisen for det tilbud, som kommunen har visiteret til. 

9. Styrke udbygningen af den kommunale botilbudskapacitet

Ekspertudvalget anbefaler at udbygge den kommunale botilbudskapacitet og herunder at understøtte, at den udbygges med de tilbudstyper, der til enhver tid aktuelt er størst behov for. Derfor anbefales følgende tiltag: – Der etableres en lånepulje, som kan anvendes til at lånefinansiere anlægsinvesteringer til udbygning af den kommunale botilbudskapacitet efter serviceloven. – Der sikres en ensretning af de kommunale incitamenter for oprettelse af forskellige typer af sociale tilbud.  – Der udarbejdes en vejledning om anvendelsen af reglerne i finansieringsbekendtgørelsen vedr. tværkommunal drift af tilbud.  – Der indføres en formaliseret koordinering for etablering af tværkommunale og regionale tilbud i regi af rammeaftalesamarbejdet. Målsætningen er at skabe bedre rammer for kommunernes samarbejde, så kommunerne i fællesskab kan koordinere udbygningen af botilbudskapaciteten.

10. Nytænkning af reglerne om merudgiftsydelse

Ekspertudvalget anbefaler, at der udarbejdes en ny model for merudgiftsydelsen, hvor borgeren indplaceres på et af få fastsatte ydelsesniveauer på baggrund af en konkret og individuel vurdering, der i videst mulige omfang baseres på objektive faktorer i form af eksempelvis borgerens konkrete funktionsnedsættelse. 

11. Sikring af bedre viden og data

Ekspertudvalget anbefaler, at der iværksættes en øget og vedvarende indsats for at udbygge datagrundlaget på socialområdet med henblik på at understøtte styring og prioritering. Ekspertudvalget anbefaler på kort sigt, at der: – Etableres en national statistik om udgifter på individniveau inden for udvalgte bestemmelser efter serviceloven. – Tilvejebringes data, der kan understøtte bedre kapacitetsstyring, herunder data om borgers behov og den tilgængelige kapacitet.- Udvikles en dataunderstøttet standard for opfølgning på børnenes og de unges behov, og at der indsamles data herom.-  Igangsættes et fællesoffentligt arbejde med fokus på at sikre hensigtsmæssig datainfrastruktur, it-arkitektur, bedre anvendelse af data i praksis mv. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply