Skip to main content

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025. Vi har læst aftalen igennem og set den i perspektiv af offentligt-privat samarbejde.

Den store nyhed er, at kommunernes serviceramme skal udvides med 3.4 milliarder kroner. Samtidig er det værd at konstaterer, at der ikke står et ord om konsulentbesparelser. Det har ellers været et mantra for både denne og den forrige regering.

Læs også: Kommuner og regioner skulle spare milliarder på konsulenter, men ingen følger op – OPS Indsigt

Med aftalen giver parterne håndslag på at styrke borgernes frie valg mellem leverandører på ældreområdet, ligesom aftalen skal sikre gennemsigtighed og ligestilling mellem offentlige og private leverandører.

Udvalgte nedslag ad fire spor

Ser man mere bredt, så anvender man i den 25 sider lange aftale ordet privat 8 gange, hvilket skal ses i perspektiv af, at den offentlige sektor køber ind for omkring 415 milliarder kroner. På nogle kommunale områder indkøber kommunerne mellem 30 og 40 pct af deres leverancer af velfærd hos ikke-kommunale aktører, så i det perspektiv slår forbindelsen til den private sektor ikke meget igennem.

I vores gennemlæsning har vi derfor lagt et yderligere net ned over aftalen og anvendt de fire spor, som OPS-Indsigt dagligt forfølger i det offentlige-private samarbejde.

Det drejer sig om Digitalisering, Velfærd, Indkøb og Grøn omstilling. Vi gennemgår under disse overskrifter udvalgte nedslag fra aftalen.

Digitalisering og kunstig intelligens

Med økonomiaftalerne for 2025 er regeringen og KL enige om at nedsætte en digital taskforce med ambitionen om, at Danmark skal være verdensførende inden for kunstig intelligens i den offentlige sektor. Taskforcen skal bidrage til at frigøre arbejdskraft, reducere administration og øge kvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder.

Regeringen og KL er endvidere enige om fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Det indebærer øgede omkostninger på samlet set 77,1 mio. kr. i 2025, heraf 30,8 mio. kr. til kommunerne og 15,5 mio. kr. til regionerne.

Reduktion i staten skal løfte velfærd

Regeringen har tilkendegivet, at den i 2025 vil reducere med 1.000 årsværk i den statslige administration. De 1.000 årsværk skal bidrage til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025 og anvendes til et løft af de lokale velfærdsindsatser.

Regeringen og KL har opstillet en liste med 113 forenklingsforslag og her rammer et af dem inden for ikke-kommunal velfærd.

Forenkling nummer 44 handler om indberetningen om måltal og politikker i relation til ligestillingslovens § 11.

Her foreslår parterne, at der indføres en bagatelgrænse så alene institutioner mv. med mindst 50 medarbejdere forpligtes til at opstille måltal for kønssammensætningen i bestyrelser mv. Langt hovedparten af de små institutioner, der fritages for reglerne, er friskoler, private grundskoler og efterskoler. Forslaget kræver en lovændring af ligestillingsloven.

Vil af med tilbudsloven

Flere fælles forpligtende indkøbsaftaler. Her vurderer parterne, at der er et stort potentiale for at effektivisere det offentlige indkøb ved at arbejde tættere sammen om bedre indkøb. Regeringen og KL er derfor enige om at fortsætte arbejdet, der skal styrke indkøbssamarbejdet inden for og på tværs af den offentlige sektor.

Regeringen og KL er enige om, at der fra 1. januar 2025 indføres krav om e-handel på udvalgte områder inden for indkøb i den offentlige sektor, men hvor 2025 er et indfasningsår mhp. at sikre implementering af den nødvendige it-understøttelse. Områderne bliver offentliggjort på Økonomistyrelsens hjemmeside den 1. oktober 2024.

Forenkling nummer 88 handler om afskaffelse af tilbudsloven. Det foreslås at ophæve tilbudsloven mhp. at ensrette og forenkle regler for offentlige indkøb samt øge konkurrencen om offentlige opgaver.

Grøn omstilling og lavbundsjorde

Regeringen og KL er enige om at styrke indsatsen vedr. klimatilpasning, så Danmark bliver bedre forberedt mod mere ekstremt vejr i fremtiden, herunder med fokus på stormflod og højtstående grundvand.

Med henblik på at reducere CO2-udledningerne har kommunerne og regionerne indgået samarbejdet Klimaalliancen. Parterne noterer sig, at Klimaalliancen bidrager til at skabe opbakning lokalt til den grønne omstilling.

Udtagning af lavbundsjorder er et centralt virkemiddel i den grønne omstilling af dansk landbrug. Der er afsat over 7 mia. kr. til udtagningsindsatsen med afsæt i bl.a. Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, som med udgangspunkt i forudsætningerne bag landbrugsaftalen skønnes at kunne udtage 54.200 hektar, lavbundsjorder inkl. randarealer.

Regeringen og KL er enige om at drøfte kommunernes rolle i og rammer for udtagningsindsatsen i den grønne trepart.

Endelig handler regelforenklingsnummer 86 om et forenklet og brugervenligt bygningsreglement.

Det foreslås at foretage en gennemgribende revision af bygningsreglementet ifm. fastsættelse af nyt CO2e-krav for bygninger fra 2025. Revisionen har til formål at sikre, at det er muligt stadig at gennemføre byggeri, der efterlever byggelovgivningens hensyn til grønt byggeri, sikkerhed og sundhed samtidig med stramning af CO2e-kravene.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind