Skip to main content

Meget forenklede beregningsmetoder tilskynder ikke landmændene til at gøde deres marker anderledes, og det er en udfordring for den menneskeskabte drivhusgasudledning, samtidig besværliggør manglen på standardiserede metoder til afprøvning på marken udviklingen af lovende nye løsninger. – Problemerne bider sig så at sige i halen.

Novo Nordisk Fonden har derfor givet en bevilling på op til 134 millioner kroner over de næste fem år til Teknologisk Institut (DTI) til udviklingen af innovationsplatformen SmartField, der skal bane vejen for markant at mindske udledningen af lattergas og kvælstofudvaskning fra landbruget. Det fremgår af en pressemeddelelse.

“Nedbringelse af udledningen af lattergas fra landbrugsjorder er et kerneelement i den grønne omstilling af dansk landbrug. Vi tror på, at SmartField-platformen vil blive et afgørende værktøj til at identificere løsninger til at reducere lattergasudledningen, ideelt set uden at gå på kompromis med udbytter i marken,” siger Jacob Jensen(V), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Landbrugets udledninger adskiller sig fra andre

Ja du læste rigtigt – man skal mindske udledningen af lattergas.

Begrebet CO₂ bliver ofte nævnt i forbindelse med landbruget og regeringens ønske om en klimaafgift på landbrugsproduktion, men det er i virkeligheden upræcist.

Vi har nemlig i debatten fokuseret utroligt lidt på informationen om, hvordan landbrugets udledninger adskiller sig fra de fleste andre sektorers.

I de fleste øvrige erhverv handler det ganske rigtigt primært om CO₂, men i landbruget udgøres de største kilder til udledninger af metan og lattergas. Disse er af FN’s klimapanel opgjort til at have en opvarmningseffekt, der er henholdsvis 28 og 265 gange større end CO₂.

Konkret er Lattergas (N2O) fra gødning i landbruget op mod 6-7 % af den globale menneskeskabte drivhusgasudledning.

Potentiale til at sikre ændringer på flere niveauer

SmartField er et initiativ med flere interessenter i en såkaldt quadruple-helix-model for innovation bestående af den akademiske verden, industrien, civilsamfundet og den offentlige sektor. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil via Landbrugsstyrelsen være involveret som ikke-finansierede partnere, der muliggør vidensudveksling og datadeling.

SmartField har til formål at afprøve og verificere kendte og nye løsninger i form af dyrkningsmetoder, gødskningsteknologi og for eksempel lovende biologiske produkter, der begrænser udledningen af N2O.

”SmartField har potentialet til at sikre betydelige ændringer på flere niveauer, fra individuelle bedrifter til lovgivning og regulering, hvilket muliggør en potentiel reduktion på 20-30 % i N2O-udledningen fra danske landbrugsmarker inden 2030 (sammenlignet med de nuværende niveauer),” siger Claus Felby, Senior Vice Præsident i Novo Nordisk Fonden.

Involverer op til 50 landmænd

SEGES Innovation er en af de virksomheder der bidrager til SmartField på flere områder. Innovationsvirksomheden har opgaven med at opbygge en database med aktivitetsdata, der kan anvendes til udvikling og test af en mere præcis metode til opgørelse af emissioner af lattergas fra markerne end de, der anvendes i dag. Aktivitetsdata omfatter f.eks. informationer om afgrødevalg, afgrødeetablering, gødskning, høst og udbytter.

Derudover skal SEGES Innovation involvere 30-50 landmænd aktivt i projektet. Landmændene vil bl.a. blive bedt om at vurdere, hvordan de hver især vil kunne reducere emissioner af lattergas med forskellige virkemidler.

“Vi ser frem til at være med til at realisere en praktisk anvendelig model, som landmænd kan bruge til at forudse, estimere og mindske emissioner ved at gøre de rigtige ting på de mest optimale tidspunkter. Modellen er helt nødvendig, da vejrforhold, gødningspraksis og andre faktorer giver en kæmpe variation i udledninger. Jeg glæder mig derfor til at supplere vores mange lattergasforsøg med nye og meget avancerede målinger”, siger Jens Elbæk, afdelingsleder for Planter & Miljø i SEGES Innovation i et nyhedsopslag.

Skal fremskynde landmænds ibrugtagen

SmartField-platformen vil bestå af tre elementer: en måleinfrastruktur, en modellerings- og datahub, og en interface (vidensdelingsplatform) mellem forskere, myndigheder og landbruget. Gennem tæt samspil mellem disse vil nøjagtige modeller til estimering af N2O-udledningen blive udviklet for at hjælpe offentlige myndigheder, industri og landmænd med at kvalificere metoder og dyrkningssystemer, som reducerer udledningerne.

“SmartField-initiativet demonstrerer Danmarks engagement i at skabe et mindre klimabelastende landbrug. Projektet sigter mod at sætte en global standard for test og validering af løsninger, der reducerer de klimatunge lattergas-udledninger fra landbruget”, siger Juan Farré, administrerende direktør ved Teknologisk Institut.

SmartField samler altså mere eller mindre alle landbrugets aktører mhp at fremskynde landmændenes ibrugtagen af virkemidler med verificerede klimaeffekter. De nye modeller vil også skulle beregne kvælstofudvaskning på markniveau og dermed sikre, at der tages højde for alle potentielle miljøpåvirkninger fra håndtering af kvælstofgødning.

Udover DTI, der fordeler midlerne, er nøglepartnere i SmartField Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT), Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (UCPH), Colorado State University (CSU) og SEGES Innovation.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind