Skip to main content

Friplejeleverandøren Danske Diakonhjem har i 2022 fået påbud på to af sine plejehjem. Det fremgår af hjemmesiden hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Når sagen er interessant, er det blandt andet, fordi Danske Diakonhjem er den største leverandør af fripleje i Danmark. Sagen er desuden rejst i Magasinet Pleje, hvor det fremgår, at organisationen over de sidste tre år har haft 12 tilsyn på 7 friplejehjem, som har resulteret i syv påbud på fire plejehjem. 

Det vil sige, at lidt over halvdelen af de friplejehjem som Styrelsen har besøgt hos Danske Diakonhjem over en treårig periode, har haft problemer i det Styrelsen kalder kategori 2 og 3 (Større problemer og Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden)

Det skal her bemærkes, at de to af plejehjemmene har fået ophævet deres påbud ved det efterfølgende tilsyn i henholdsvis 2021 og 2022. Det vil sige, man har rettet op på de fejl og mangler der var.

Tilbage står de to friplejehjem Egegård i Aabenraa og Lillebælt i Middelfart, som fik deres påbud i henholdsvis august og oktober 2022. Her har man indtil nu haft to tilsyn fra Styrelsen, som ved andet tilsyn har fastholdt påbuddene.

Administrativ latenstid forsinker

Men hvorfor går der så lang tid med at få rettet op, når man får et påbud?

”Det er ikke sådan, at der ikke sker noget,” siger Diakonhjemschef Lene Soelmark og fortsætter:

”Du skal tænke på, at et påbud sætter ild i et plejehjem med det samme, man får det at vide, men der går desværre lang tid, fra vi får den mundtlige tilkendegivelse ved besøget af Styrelsen og til vi står med det konkrete påbud, som vi skal arbejde med.”

Og netop den latenstid gør det vanskeligt for plejehjemmene at arbejde så målrettet og præcist fra starten som det ønskes, mener Lene Soelmark.

”Vi vil jo som fagpersonale altid gerne anvende flest mulige ressourcer til at skabe værdi for borgere og pårørende. Her sluger latenstiden ofte mange timers administration, inden vi kommer rigtigt i gang,” siger Lene Soelmark til OPS-Indsigt.

Ser man på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed, kan man af rapporterne læse, hvornår tilsynene er foretaget og hvornår rapporterne er offentliggjort. Her viser en gennemgang, som OPS-Indsigt har foretaget, at der godt kan være op til et par måneder imellem tilsyn og offentliggørelse. Og det gælder ikke kun i forhold til de to plejehjem under Danske Diakonhjem, hvor eksempelvis forlængelsen af påbuddet på Lillebælt først blev offentliggjort i februar 2023, som resultat af  tilsynet i december 2022.

Reorganisering og ny lokal ledelse

På det ene af de to plejehjem (Lillebælt) har man efter første tilsyn indgået et samarbejde med Værdighedsrejseholdet mhp at gennemføre et læringsforløb, som kan styrke værdigheden og fagligheden omkring borgerne. 

”Vi har naturligvis begge steder lavet en handleplan, som vi følger tæt og på Lillebælt har vi i samarbejde med Værdighedsrejseholdet arbejdet på, at få skabt det nødvendige faglige løft og implementeret instrukser, processer m.v. som er efterspurgt af Styrelsen, siger Lene Soelmark.

Generelt oplever Lene Soelmark, at det tilbud Værdighedsrejseholdets giver er godt og hjælpsomt, når det kommer til kompetenceudvikling af den lokale ledelse og personale i arbejdet med et påbud.

Hun forklarer samtidig, hvorledes Danske Diakonhjem i 2022 har foretaget en organisationsændring, og etableret to nye stillinger i form af Diakonhjemschefer, der netop skal være tættere på den lokale ledelse mhp at understøtte udviklingen og styrke den plejefaglige kvalitet.

”Hertil kommer, at vi jo på begge plejehjem har rekrutteret nye forstandere og når du læser det seneste tilsyn på begge plejehjem, vil du se, at vi er næsten i mål med de krav som Styrelsen for Patientsikkerhed har sat,” siger Lene Soelmark til OPS-Indsigt.

Anerkender målrettet indsats, men fastholder påbud

Det kan der være noget om for Styrelsen skriver bl.a om Egegården. ”Vi anerkender, at der var en igangværende målrettet proces med de sygeplejefaglige vurderinger og journalføringen heraf. Ligeledes konstaterede vi, at Egegården havde fået implementeret instruksen for fravalg af livsforlængende behandling.”

I forhold til Lillebælt skriver man: ”Ved vurderingen har vi lagt vægt på, at behandlingsstedet havde arbejdet målrettet og systematisk for at efterleve krav og påbud. Vi har lagt vægt på, at der var tilstrækkelige instrukser, at instrukserne var implementerede, og at det var sikret, at medarbejderne havde kompetencer til at varetage sundhedsfaglige opgaver.”

Alligevel fastholder Styrelsen i begge sammenhæng påbuddene med en begrundelse om, at selvom man samlet vurderer, at risikoen for patientsikkerheden er nedbragt, så ser Styrelsen fortsat større problemer af betydning for patientsikkerheden (kategori 2).

Det frustrerer Lene Soelmark, for det kan ifølge hende godt være lidt af en opgave at forklare udenforstående, at man egentlig er godt på vej, selvom påbuddet fortsat er opretholdt.

Seks ud af syv påbud er kommunale

Men et er, at Danske Diakonhjem er den største leverandør af friplejehjem og det derfor kan være interessant at udpege antallet af påbud hos organisationen, men hvordan ser det egentlig ud med hensyn til påbud blandt friplejehjem generelt?

Den type af data er desværre ikke let tilgængelig, men ved at søge i tilsynsrapporterne hos Styrelsen for Patientsikkerhed har vi fået et tilnærmelsesvist billede på, hvordan fordelingen var i 2022 mellem påbud givet til kommunale og påbud givet til friplejehjem.

Heraf fremgår det, at friplejehjemmene i 2022 har modtaget 3 ud af 21 tildelte påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det vil sige at seks ud af syv påbud gives til kommunale plejehjem. Det skal her bemærkes, at der er en vis usikkerhed med disse tal, da søgemaskinen ifølge Styrelsen ikke medregner, hvis det enkelte plejehjem har fået 2 eller flere påbud.

Vores lille undersøgelse af påbud blandt friplejehjem i 2022 angiver, at Danske Diakonhjem står for 2/3 af dem der er tildelt friplejehjem. Det svarer nogenlunde til den andel som Danske Diakonhjem udgør af det samlede antal friplejehjem. Danske Diakonhjem har nemlig godt 40 ud af de omkring 60 friplejehjem der findes i Danmark. Når vi ikke kan sige det mere præcist handler det om, som OPS-Indsigt tidligere har beskrevet, at der heller ikke findes præcise opgørelser for antallet af friplejehjem i Danmark.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply