Skip to main content

Erhvervsministeren

Ændring af udbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud (Opfølgning på initiativer om et styrket offentligt-privat samarbejde og udbud, herunder evalueringen af udbudsloven) (Jan II) Lovforslaget har til formål at sikre effektiv konkurrence om de offentlige opgaver, at understøtte små og mellemstore virksomheders muligheder for at deltage i udbud og at fremme innovation. Endelig vil lovforslaget bidrage til at gøre reglerne mere klare og øge fleksibiliteten med det formål at mindske transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører. Lov forslaget er en opfølgning på initiativer om et styrket offentligt-privat samarbejde og udbud, herunder evalueringen af udbudsloven fra maj 2021. 

Indenrigs- og boligministeren

Ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om kommunal anvisningsret (Indførelse af forebyggelsesområder, ny terminologi, aftalt anvisningsret til private lejemål, bytte og fremleje i udsatte boligområder m.v.) (Okt I) Lovforslaget har til formål at indføre en ny kategori af boligområder, som har brug for en forebyggende indsats. Desuden vil forslaget indeholde justeringer af parallelsamfundslovgivningen og en styrkelse af kommunalbestyrelsens mulighed for at aftale kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra juni 2021.Ændring af lov om frikommunenetværk (Forlængelse af udvalgte forsøgshjemler i Frikommuneforsøg II) (Nov I)Lovforslaget har til formål at forlænge udvalgte forsøgshjemler i Frikommuneforsøg II, som ellers udløber ved udgangen af 2021, med henblik på at sikre kommunernes mulighed for at videreføre udvalgte forsøg, mens opfølgning på forsøgene afklares.

Finansministeren:

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 (Okt I)Ændring af lov om Digital Post fra offentlige afsendere (Omstillingsperiode ved overgang til ny Digital Post-løsning) (Okt I)Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at fastsætte regler om en midlertidig omstillingsperiode med ændret drift og mulighed for at begrænse adgangen til at anvende Digital Post i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning, herunder overgangsregler og eventuelt paralleldrift.Lov om velfærd (Okt II) Lovforslaget har til formål at sikre, at det demografiske træk på velfærden dækkes, så pengene følger med i takt med, at der bliver flere børn og ældre.Ændring af budgetloven (Revision af loven) (Feb II) Lovforslaget fremsættes som følge af revisionsbestemmelse.

Ministeren for ligestilling

Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og politik for kønssammensætningen i ledelse og bestyrelser for offentlige institutioner og virksomheder m.v.) (Jan I)Lovforslaget har sammen med et lovforslag på Erhvervsministeriets område til formål at styrke den eksisterende lovgivning, så den i højere grad understøtter en mere ligelig kønssammensætning i private og offentlige institutioner og virksomheders ledelse og bestyrelser m.v. Der lægges med ændringen op til, at der fremover også skal opstilles måltal for kønssammensætningen i ledelse, hvis der ikke er en ligelig kønssammensætning, og at målgruppen udvides med offentlige myndigheder m.v. uden en bestyrelse samt de største kommunale § 60 fællesskaber.

Skatteministeren

Ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift og tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.) (Nov II) Lovforslaget har til formål at foretage tilpasninger og præciseringer vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v. for bl.a. at sikre det bedst mulige administrationsgrundlag for Skatteforvaltningen og sammenhæng mellem lovgivningen og systemunderstøttelsen. Forslaget har desuden til formål at fastsætte erhvervsdækningsafgiftspromiller for 2022 som forudsat med boligskatteforliget.

Social- og ældreministeren

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udveksling af oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren) (Nov I)Lovforslaget har til formål at forbedre koordinationen mellem kommuner og sundhedssektoren til gavn for borgeren. Lovforslaget indeholder to dele. I den ene del af lovforslaget, der omhandler sygehusadvis, er der i forbindelse med ændring i registreringspraksis og sygehusvæsenets udvikling opstået et behov for justeringer i reglerne om udveksling af oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren. I den anden del af lovforslaget, der omhandler aftaleoversigten, er det på baggrund af aftalerne mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner om økonomien for 2020, foreslået at etablere en aftaleoversigt for patienter, pårørende og sundhedspersonale som opfølgning på Strategi for digital sundhed 2018-2022.Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) (Nov I)Med lovforslaget får socialtilsynet bedre muligheder for at føre et mere ensartet og effektivt tilsyn, så det sikres, at sociale tilbud lever op til de kvalitetskrav, som stilles til dem. Med lovforslaget gives socialtilsynet også bedre mulighed for at føre et effektivt tilsyn med de sociale tilbuds økonomi og gribe ind over for uforsvarlig brug af offentlige midler. Lovforslaget udmønter aftalen om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet fra april 2021.Ændring af lov om social service (Ny bestemmelse om madservice på ældreområdet) (Feb I)Lovforslaget har til formål at udskille madservice som en selvstændig ydelse, så der skabes klarhed over kommunalbestyrelsens forpligtelser til madserviceordninger efter, at en principafgørelse fra Ankestyrelsen har skabt en praksisændring. Der foreslås endvidere en ny mulighed for at yde støtte til undervisning i madlavning til dem, der efter et rehabiliteringsforløb efter § 83a vurderes at have et udviklingspotentiale i forhold til at kunne blive selvhjulpne.Læs desuden om de lovforslag der særligt påvirker kommunerne på NB-ØkonomiDu finder hele lovprogrammet her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply