Skip to main content

Virksomhederne, der søger kompensation fra hjælpepakken ”faste omkostninger”, er underlagt krav om en revisorerklæring, men en stor del af udgiften bliver godtgjort af staten. Staten har valgt at godtgøre 80 pct., dog maksimalt 16.000 kr., svarende til en revisorregning på 20.000 kr. ekskl. moms. 

Der er naturligvis væsentlig forskel på omfanget af opgavernes omfang alt efter om det er en stor kompleks virksomhed med mange millioner kroner i omsætning, eller det er en mindre, og i revisionsmæssig forstand, mere simpel virksomhed med en lille omsætning.

Revisors arbejde forudsætter, at der er styr på de helt basale forhold som fakturering og bogføring af omkostninger med korrekt periodisering og momsbehandling. 

”Vores erfaringer viser desværre, at der kan være udfordringer hermed når det kommer til de mindre erhvervsdrivende, som normalt ikke anvender en revisor,” siger Thomas Krath Jørgensen, der er faglig chef hos FSR Danske Revisorer.

Det betyder, at hvis virksomhederne skal have assistance med at få bogføringen på plads eller med at udarbejde opgørelserne til brug for ansøgningerne til hjælpepakkerne, så vil der være tale om et ekstra honorar i tillæg til honoraret for revisorerklæringen. Honorar for sådanne assistancearbejder kan hurtigt beløbe sig til nogle tusinde kroner og er ikke omfattet af myndighedernes godtgørelse.

Omfanget af revisionsopgaven

For alle kunder skal revisor også udføre følgende arbejde – et arbejde, som revisorerne har udført på forhånd for kunder, som allerede benytter en revisor: 

 • Kundeaccept, herunder forstå hvem kunden er, hvem ejerne af virksomheden er, hvem ledelsen er, gennemgang af identifikationsoplysninger herunder anti-hvidvask dokumentation
 • Revisors vurdering af den professionelle risiko.

For at illustrere omfanget af revisionsopgaven med hjælpepakken ”faste omkostninger” er nedenfor skitseret de arbejdsopgaver revisor skal udføre og dokumentere for hver eneste erklæringsopgave:

 • Opgaveaccept, herunder vurdering af revisionsteamets uafhængighed
 • Skriftlige aftaleforhold (aftalebrev)
 • Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder erklæringsemnet (opgørelsen) med henblik på at kunne identificere og vurdere risiciene for, om opgørelsen indeholder væsentlig fejlinformation – fx virksomhedens branche og aktiviteter, regnskabspraksis, internt kontrolmiljø, regnskabssystemer, forretningsgange og ledelsens integritet
 • Risikovurdering- og fastsættelse (fx er transaktioner fuldstændige, eksisterer de, er de periodiseret korrekt)
 • Udførelse af arbejdet (omsætning, faste omkostninger, virksomhedens resultat), herunder efterprøvning og kontrol af oplysninger blandt andet ved at udtage et omfattende antal stikprøver
 • Kontrol af at eventuelle konstaterede fejl er blevet rettet i opgørelsen
 • Revurdering af revisionsstrategien, herunder om udført arbejde giver anledning til at korrigere de planlagte revisionshandlinger (fx konstateres mange fejl kan det give anledning til at sænke væsentlighedsniveauet, som vil medføre en forøgelse af antal stikprøver til kontrol)
 • Indhentelse af en skriftlig udtalelse fra ledelsen om erklæringsemnet (fx at revisor har modtaget alle de oplysninger som de pågældende har kendskab til og som er relevante for opgaven og at den foretagne indregning, måling eller vurdering, herunder at alle relevante forhold er afspejlet)
 • Konklusion på arbejdet og afgivelse af revisorerklæring med høj grad af sikkerhed
 • Evt. skriftlig kommunikation til virksomheden.

Revisorer, som afgiver erklæringer med sikkerhed, er desuden underlagt Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol (https://erhvervsstyrelsen.dk/kvalitetskontrol). Tilsvarende at de erhvervsdrivende bliver kontrolleret af revisorerne, bliver revisorerne kontrollereret af Erhvervsstyrelsen, som gennemgår revisors arbejdspapirer for at se om de lever op til faglige standarder mv., og om revisorerne har dokumenteret deres arbejde.

Kilde: FSR

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply