Skip to main content

Efter flere års økonomisk misdrift er et kommunalt botilbud i Slagelse med 52 pladser pålagt tvangslukning. Det fremgår af den seneste tilsynsrapport. Det betyder, at 40 beboere i alderen 26 – 93 år med fysisk og psykisk udviklingshæmning skal have nyt hjem og over 100 medarbejdere, skal have et andet arbejde inden for det næste halve år.

Om begrundelsen for lukningen skriver Socialtilsyn Øst indledningsvist i den 34 sider lange afgørelse:

”Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set ikke opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og dermed ikke besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.” 

En tvangslukning af et kommunalt tilbud er det nærmeste et offentligt tilbud kommer noget som minder om en konkurs, hvilket medførere nogle ret så interessante iagttagelser. 

For det første vil lukningen af dette tilbud have yderligere afledte økonomiske konsekvenser i millionklassen, for de ni kommuner der har købt pladser på botilbuddet. Det vender vi tilbage til.

Dernæst fremgår det tydeligt, at der ikke er tale om en ny sag, hvor pludselige opståede forhold gør, at man må lukke botilbuddet Rosenkildevej 87-89. Læser man tilsynsrapporterne tilbage til 2019, så har man haft i alt ni påbud og både tilsyn, kommune og ledelse har været bekendt med en række udfordringer blandt andet i forhold til økonomien.

Køberkommuner skal medfinansiere lukning

Slagelse Kommune oplyser overfor OPS-Indsigt, at det forventede underskud i 2022, bliver 13,7 millioner kroner og det er interessant, for den regning har man nemlig tænkt sig at sende videre til køberkommunerne fordelt efter, hvor mange borgere kommunerne har haft placeret på botilbuddet. 

I et konkursperspektiv kan det lyde besynderligt, at køber skal medfinansiere sælgers underskud, men det er helt i overensstemmelse med den rammeaftale som kommunerne i har indgået i Region Sjælland. En aftale man også har i de andre regioner. Her står der i et bilag til rammeaftalen, nemlig følgende:

”Baggrunden for nedlukningsprincipperne er at fordele risikoen mellem sælger og køber, så sælger ikke alene bærer risikoen ved drift af tilbud, hvor der sælges pladser til andre kommuner. På den baggrund er indgået en aftale mellem kommunerne i region Sjælland om at i forbindelse med tilbud, der lukker ned, deles nedlukningsomkostningerne mellem samtlige kommuner, som har anvendt tilbuddet.”

Vil have klarlagt om Slagelse har handlet uagtsomt

OPS-Indsigt har kontaktet en række kommuner i Region Sjælland for, dels af finde ud om kommunerne i deres budget på handicapområdet har indlagt en risikobuffer for at kunne imødegå eventuelle nedlukninger som den i Slagelse.

Her svarer fem kommuner, at det har de ikke. Enkelte begrunder det med, at det jo er så sjældent, at det sker. Samtidig er det dog tydeligt, at sagen fra Slagelse er en udfordring rent økonomisk, særligt hos dem der har flere borgere. 

For selvom Slagelse Kommune har vurderet, at man i 2022 vil have et underskud på 13.7 millioner kroner, så kan det tal sagtens nå op over 20 millioner kroner inden botilbuddet er helt lukket i maj 2023, lyder det til baggrund fra flere kommuner.

Det betyder, at har køberkommunen en borger på det pågældende botilbud, kan man godt gå hen og får en ekstraregning på en halv million kroner, udover taksten.

Ringsted Kommune har fem borgere på botilbuddet, hvad der vil svare til ca. 2,5 millioner kroner i ekstra regning og her er man mildt sagt tøvende overfor at skulle dele underskuddet med Slagelse Kommune.

”Vi er ikke nødvendigvis enige i, at vi skal betale en del af lukningsudgifterne, da vi skal have klarlagt, om Slagelse Kommune har handlet culpøst,” skriver kommunen i en mail til OPS-Indsigt.

Netop spørgsmålet om, hvorvidt Slagelse Kommune har handlet uagtsomt eller forsætteligt, kan godt gå hen og blive en strid mellem de involverede kommuner, når boet engang er gjort op, for af tilsynsrapporten fra Socialtilsynet fremgår det, at problemstillingerne på bostedet har været kendt i årevis.

Her er det værd at bemærke, at selvom kommunerne har en aftale om underskudsdækning, så står der også i rammeaftalens bilag 2 under proceduren for lukningstruede tilbud: ”Det er en forudsætning, at leverandørerne selv har ageret økonomisk ansvarligt og forsøgt at løse tilbuddets økonomiske udfordringer.”

Kommunen har holdt igen med takststigninger

I tilsynsrapporten skriver Socialtilsynet, at der historisk set har været vedvarende misforhold imellem tilbuddets realiserede omsætning og omkostninger helt tilbage til 2019.I 2020 realiserede man et underskud på kr. 7.505.286, svarende til en underskudgrad på 20,53% af omsætningen og i 2021 fortsætter underskudsopbygningen med et underskud på kr. 9.414.485, svarende til en underskudsgrad på 24,47% af omsætningen. Det får Socialtilsynet til at give botilbuddet tre påbud i juni 2022, der nu har ført kravet om tvangslukning.

Læser man videre kan man forstå, at botilbuddet længe har haft mange ledige pladser (næsten en fjerdedel) og dermed massiv tomgangshusleje. Samtidig skyldes underskuddet, at taksterne ikke er tilstrækkelige til at dække den nødvendige personalenormering og det sidste skal ses i perspektiv af, at tilbuddet på et tidspunkt har modtaget et brev fra Slagelse kommunen, hvoraf det fremgår, at kommunen ikke vil hæve taksterne.

Her kan man stille spørgsmålet, hvorfor har kommunen ikke ønsket taksterne hævet? Det nærliggende svar er, at det havde påført kommunen en yderligere udgift på handicapområdet, da kommunen selv har 18 beboere på botilbuddet.

Det bliver ikke let at finde 40 pladser

Hos den lokale formand for LEV er man rystet. ”Jeg havde troet, at de (Kommunen) ville underrette os, siger Gitte Larsen,”. Tvangslukningen havde Slagelse Kommune nemlig end ikke nævnt for hende, før der blev sendt en pressemeddelelse ud, og hun pludselig havde en journalist i røret, skriver Sjællandske.

Hun er nemlig stærkt bekymret, for om det kan være muligt, sådan lige at skaffe et nyt hjem til de 40 beboere. I et brev til køberkommunerne fra Slagelse Kommune anbefales det da også, at man hurtigt går i gang med at finde egnede bosteder, men det kan vise sig at være vanskeligt.

Flere kommuner fortæller til OPS-Indsigt, at det gælder om at være hurtig i de her sammenhæng, ”for nok er der ledige pladser på tilbudsportalen, men det skal være et til den rigtige målgruppe og det er tvivlsomt inden for en kort tids horisont,” lyder det.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply