Skip to main content

Af Søren Andersen Administrerende direktør, Svanepleje

I forbindelse med regeringens udspil til ny ældrelovgivning er det væsentligt at få lokaliseret de særligt vigtige komponenter.

Nemlig dem elementer der reelt sikrer den ældre frit valg.  Uanset om hjælpen leveres i den ældres eksisterende bolig, eller i forbindelse med flytning til en bolig på et plejehjem.

I borgerens eget hjem findes der i dag 3 modeller, udbud, godkendelsesmodel og fritvalgsbeviser. I cirka 2/3 af landets kommuner anvendes i dag godkendelsesmodel. Den sidste 1/3 er delt mellem udbud og fritvalgsbeviser, hvor udbud udgør den største andel.

Læs også: Her kan det blive vanskeligt at indføre helhedspleje med privat deltagelse

Udbudsprocesser er komplicerede

På plejeboligområdet findes der kommunale tilbud, friplejehjem og udbudte plejehjem. Af de lidt over 900 plejehjem i Danmark drives 10-15 som udbudte plejehjem.

Og der er rigtig gode grunde til, at udbudsmodellen fylder så relativt lidt på både hjemmepleje og plejehjemsområdet.

For det første er gennemførsel af en udbudsproces er en kompliceret og omkostningstung proces, for både tilbudsgiver og ordregiver. Specielt for de mange små virksomheder der leverer hjemmepleje, er det vanskeligt at deltage i udbud, da de mange regler og formalia, ligge langt fra kernen i forretningen, nemlig at levere et godt produkt i hverdagen.  

Desuden er der en række eksempler på, at udbud bloker for nødvendig tilpasning af leverancen, da kontrakterne låser ordregiver fra at tilpasse ydelsen til nye behov hos borgerne eller nye teknologiske muligheder.

Fjern knasterne

Godkendelsesmodellen sikrer modsat udbudsmodellen leverandørerne lettere adgang for at kunne byde ind, og dermed kommer konkurrencen til at bestå i, at være bedst til at levere den service borgerne efterspørger.  Skulle borgerbehov eller teknologi ændre sig, kræver det blot en genberegning af kommunens omkostninger, samt at man ændrer taksten.  

Endelig giver udbud et tilbagevendende unødvendigt brud i kontinuiteten for borgerne og medarbejderne.

Opfordringen herfra er, at vi skal fortsætte de gode takter der ligger i regeringens udspil. Det videre arbejde skal sikre fjernelse af de knaster der er ved godkendelsesmodellen og friplejehjemsmodellen. Det giver de bedste muligheder for frit valg, til gavn for borgerne.