Skip to main content

Haderslev Kommune er blevet sendt hjem i Ludo af retsinstanser for tredje gang i et kompliceret sagsforløb, hvor en plejeleverandør og kommunen i flere år har været filteret ind i en bitter strid.

Først tabte kommunen i byretten i Sønderborg, så afgjorde Syd- og Sønderjyllands Politi, at der ikke kunne rejses bedrageritiltale mod ejeren af virksomheden Sundplejen. Senest har Statsadvokaten skrevet til kommunens advokat, som parentes bemærket er advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten og hældt kommunens klage over afgørelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi ned ad brættet.

I brevet, som OPS-Indsigt er i besiddelse af, skriver Statsadvokaten, at man er enig med politiet i, at man ikke vil rejse en straffesag for bedrageri mod ejeren af plejevirksomheden Sundplejen Valentina Demiraj, hermed afviser man Haderslev Kommunes klage over politiets afgørelse i sommers om ikke at rejse en sag.

”Vi tager statsadvokatens beslutning til efterretning,” siger direktør Rolf Dalsgaard Johansen fra Haderslev Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning til Jyske Vestkysten.

En stribe af årsager begrunder, hvorfor sagen afvises

I sommers afgjorde Syd- og Sønderjyllands Politi efter næsten to års efterforskning, at den anmeldelse som Haderslev Kommune den 14. september 2021 havde sendt til politiet for at fifle med regningerne til kommunen ikke hold vand. Opsigelsen af Sundplejen kom, som vi tidligere har beskrevet her på OPS-Indsigt efter flere års strid, hvor kommunen endte med at opsige kontrakten med virksomheden som privat leverandør af praktisk og personlig hjemmehjælp.

I brevet til advokatfirmaet Poul Schmith skriver Statsadvokaten bl.a.: ”Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at en domstol vil finde Demiraj skyldig i det anmeldte forhold.”

Statsadvokaten lægger desuden vægt på særligt seks ting:

  1. Muligheden for at tilvejebringe beviser
  2. Betydningen af eventuelle vidners funktionsevne betydning
  3. Den tidsmæssige udstrækning af sammenholdt med eventuelle vidners funktionsevne betydning. 
  4. At ejeren har forklaret, hvorledes man kunne sikre at man kunne tilkalde ansatte der, hvor det var nødvendigt med to personer.
  5. Der foreligger ikke efterforskningsresultater, der med den fornødne sikkerhed kan medføre, at ejerens forklaring tilsidesættes som usand.
  6. De registreringsmæssige uoverensstemmelser i systemet ikke i sig selv vil tjene som bevis for, at ejeren har haft forsæt til at begå bedrageri mod Haderslev Kommune. 

Endvidere skriver Statsadvokaten: ”Jeg har endelig lagt vægt på, at der ikke kan peges på relevante efterforskningsskridt, der vil kunne tilvejebringe yderligere, beviser af betydning for sagen.”

Brevet slutter med ”Min afgørelse er endelig, og du kan derfor ikke klage over den. Det står i retsplejelovens § 101, stk. 2, 2. pkt.”

Dermed er den sag afgjort, men tilbage står fortsat sagen ved Landsretten, der ligesom sagen mellem Brønderslev Kommune og plejevirksomheden Blæksprutten er en erstatningssag.

Læs også: Plejevirksomhed vinder det principielle, men taber krav om erstatning

Fik medhold i byretten

Opsigelsen af Sundplejen i 2021 har sideløbende med politianmeldelsen af ejeren, som nu er afgjort ført til et sagsanlæg fra Sundplejen, der i første omgang blev afgjort i byretten i Sønderborg i februar 2023. 

Her fik Sundplejen delvist medhold om underbetaling og pålagde Haderslev Kommune at betale 771.000 kroner plus sagens omkostninger på 98.914 kroner. (Sundplejen have krævet omkring 4.8 millioner kroner)

Her lagde byretten særligt vægt på to forhold:

  1. Haderslev Kommune havde undersøgt firmaets registrering, men ikke præsenteret Sundplejen for resultatet af sin undersøgelse, før man opsagde kontrakten.
  2. Kommunen lukkede for firmaets adgang til kommunens dokumentationssystem, hvorfor Sundplejen efter byrettens opfattelse ikke kunne komme i dialog med kommunen om sin registreringspraksis, som en del af striden også i forhold til, den politianmeldelse Statsadvokaten nu har afvist.

Efter byrettens afgørelse udsendte Sundplejen en mail, hvor ejeren udtrykte lettelse over dommen. Her skrev man bl.a.: ”at hele affæren bunder i ”bureaukrati og regnskabsteknik”, og at sagen ”burde have været løst i mindelighed”.

Men byrettens afgørelse har Haderslev Kommune med hjælp fra advokatfirmaet Poul Schmith anket til landsretten, hvor kommunen vil frifindes og desuden kræver over 5.5 millioner kroner af Sundplejen.

Forventer et andet udfald i Landsretten

Kommunens rådgiver advokatfirmaet Poul Schmith mener, at der er rimelig udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten. Det fremgår af et notat fra advokatvirksomheden som OPS-Indsigt er i besiddelse af.

Her giver advokatvirksomheden flere begrundelser for, at byrettens dom ikke holder vand blandt andet:

  • At den præmis at Haderslev Kommune har undladt at foretage høring forud for ophævelsen af kontrakten kan udfordres, ”idet der bl.a. er tungtvejende argumenter for at kommunen undlod at foretage en høring,” skriver advokatvirksomheden
  • At byretten i Sønderborg har heller ikke forholdt sig til, at ophævelsen af kontrakten beror på en samlet vurdering, hvori også indgår mange klager fra berørte borgere og fakturering for besøg, der ikke har fundet sted.

Endelig understreger advokatvirksomheden Poul Schmith i sit notat, at sagen kan siges at angå mere principielle og tværgående problemstillinger, som kan berøre alle kommuner, der har kontraktforhold til leverandører af hjemmehjælp eller andre velfærdsydelser. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply