Skip to main content

Den aftale som regeringen indgik i december 2021 med KL og Danske Regioner om anvendelse af gratis antigenselvtest af personale på plejehjem og i hjemmeplejen samt sociale tilbud gælder ikke de private leverandører på området. Det vil sige, der har ganske enkelt ikke være hjemmel til de pålæg aftalen indeholder.

Det kan man læse ud af et næsten 3 sider langt svar fra Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) til formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Jane Heitmann (V), som har stillet følgende spørgsmål til ministeren:

”På hvilket aftaleretligt grundlag finder Social- og Ældreministeren og Sundhedsministeren, at man gennem en aftale indgået med Dansk Regioner og KL kan forpligte ikke-offentlige tilbud, der altså ikke er part i aftalen, til at etablere et antigen-selv-test setup og pålægge de private aktører selv at afholde udgifterne til disse?”

Nederst på side 2 i svaret forklarer ministeren, at det var hensigten at aftalen også skulle gælde de private velfærdsvirksomheder, men rent juridisk så er de private leverandører ikke forpligtede af aftalen.

Det som blandt andet er problemet her, er at minister og embedsmænd har siddet og lavet en aftale med nogle parter som ikke repræsenterer de ikke-offentlige tilbud og dermed uden hjemmel har pålagt de private virksomheder selv at rode med et selvtest setup, inklusiv at få skrabet omkostningerne ind hos kommunerne.

Aftalen dækker ikke alle borgere

I betragtning af at de ikke-offentlige velfærdsvirksomheder udgør mindst 20 pct. af vores social- og sundhedsberedskab, finder man aftalen fra december betænkelig og bekymrende hos SelvejeDanmark. Her peger man på udfordringen ved at regeringen flere gange har lavet en aftale, hvor man kun inddrager Danske Regioner og KL og efterfølgende med afsæt i aftalerne pålægger alle ikke-offentlige at foretage en lang række ting, som har haft store økonomiske konsekvenser for virksomhederne.

”Alene det at det sker viser, hvilken umulig situation vi ofte står i og nu viser det sig så, at der faktisk ikke har været hjemmel til at pålægge de ikke-offentlige aktører selv at stå få eksempelvis et selv-test-setup, fordi man aldrig har inddraget brancheorganisationerne ” siger branchedirektør, Jon Krog til OPS-Indsigt og fortsætter,

 ”Var vi blevet inddraget fra starten, er jeg helt sikker på, at vi også havde fået en god dialog omkring, hvordan de ikke-offentlige skulle kompenseres.”

Hvordan det er lykkedes at overse udfordringerne ved hjemmelsgrundlaget og håndteringen af kompensationen for udgifterne til antigen-testene ensartet for offentlige og ikke-offentlige velfærdsvirksomheder, fremgår ikke af svaret fra ministeren.

Jane Heitmann undrer sig over, at man ikke fra starten bare har stillet et test set up til rådighed, som dækker alle borgere uanset hvilken virksomhedsform, som borgeren modtager hjælp fra.

”Det her handler jo grundlæggende om, at borgerne ikke stilles ringere, blot fordi de har en privat leverandør,” siger Jane Heitmann til OPS-indsigt.

Ministeren sender bolden videre

I svaret fra Astrid Krag kan man ikke læse, at ministeren påtager sig et ansvar for at man burde have indtænkt de private. I stedet sendes det videre til regioner og kommuner med følgende sætning.

”Det er dog kommunen eller regionen, der efter aftalen er forpligtet til – så vidt muligt – lokalt at indgå aftale med de private plejehjem og/eller sociale tilbud herom, og at de private aktører samt regioner og kommuner kan gå i lokal dialog om, hvordan indsatserne kan koordineres og tilrettelægges bedst mulig.”

Det skal her bemærkes at denne aftale, som altså ikke dækker de private, har været gældende i to måneder og løber ud om en lille måned. Det må derfor betragtes som lidt sent at skulle i dialog om en løsning, hvis den ikke allerede er fundet.

I forhold til kompensation af de udgifter som de private leverandører måtte have haft i forhold til antigentest, så skubbes ansvaret også ud til kommunerne, idet man skriver:

”Det forudsættes, at den enkelte kommune går i dialog med de private institutioner om udgifter relateret til COVID-19 og i dialogen finder et niveau for kompensation til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.”

Ikke særligt imødekommende

Jane Heitmann kalder ministerens svar mærkeligt. Et svar hvor man sætter sig mellem to stole. På den ene side skal de private have tilbuddet om adgang til antigentest, på den anden side skal kommunerne i dialog med de private finde et niveau for kompensation for med de private.

” For mig at se handler det ikke om at finde et niveau, men at kompensere de private for de udgifter de har haft, hverken mere eller mindre.”

For hende taler hele denne sag ind i den line, som regeringen har lagt sig på med ikke at være alt for imødekommende over for de private aktører. 

Her henviser hun til en tekstpassage fra aftalen i december, hvor der blandt andet står:

”Private leverandører af ydelser ….. er også omfattet af aftalen. Private sociale tilbud samt private og selvejende plejehjem har selv ansvaret for at etablere dette antigenselvtest setup. Dog kan private sociale tilbud og private og selvejende plejehjem, som har vanskeligheder med at skaffe testkits, gå i lokal dialog med kommuner og regioner om evt. midlertidig forsyning.”

Med andre ord man holder de private ud i strakt arm eller endnu værre overser dem bevidst.

Diskrepans mellem aftale og pressemeddelelse

Nærlæser man den pressemeddelelse, der udsendes i anledning af at regeringen, KL og Danske Regioner indgår den omtalte aftale, så bliver man også en anelse forvirret. Faktisk kunne man tro, at aftalen om gratis selvtest gælder alle også ikke-kommunale tilbud, hvis man alene læser pressemeddelelsen

Her skriver Social- og Ældreministeriet i indledningen:

”Der uddeles fremover selvtest til medarbejdere i ældreplejen og på sociale tilbud, hvor der er sårbare borgere, samt til besøgende på plejehjem og sociale tilbud. Ordningen skal supplere de testmuligheder, der allerede findes i dag.”

I samme pressemeddelelse understreger Social- og Ældreminister Astrid Krag:

”Med selvtest til medarbejdere og besøgende vil vi sikre, at man lokalt kan værne mod at bringe smitten ind. Og vi fjerner en af de barrierer, der i en travl hverdag kan afholde nogle medarbejdere og pårørende fra at blive testet, før de kommer i kontakt med ældre og sårbare mennesker.”

Her får man det klare indtryk, at gratis selvtest vil strømme ud til alle ansatte og pårørende på velfærdsområdet inklusiv de ikke-offentlige tilbud, for ellers havde ministeren vel nævnt det?Bedt ministeren om en redegørelse

Jane Heitmann har også bemærket, at der er en klar diskrepans mellem pressemeddelelsen og den aftale som ministeren har indgået med KL og Danske Regioner 

”Jeg undrer mig da over, at når man læser ministeriets pressemeddelelse fra den 17. december, får man det klare indtryk, at aftalen omfatter alle også de ikke kommunale, men når du så dykker ned i ministerens aftale med kommuner og regionerne, så pålægger man de ikke-kommunale opgaven med selv at stå for deres eget test setup,” siger Jane Heitmann.

Hun finder at det svar, som hun lige har fået fra ministeren om det aftaleretslige grundlag for aftalen i december, kan tolkes således, at der ikke var juridisk hjemmel til at pålægge de ikke-kommunale at stå for eget test setup. Jane Heitmann har bl.a. derfor i forlængelse af henvendelsen fra OPS-Indsigt og ministerens svar, bedt Astrid Krag redegøre for hvorledes regeringen vil sikre private aktører kompensation for de udgifter, man har påført private leverandører af pleje og praktisk hjælp på et ikke-juridisk forpligtende grundlag.Holder de ikke-kommunale ud i strakt armJon Krog peger på, at den måde man handler hen over hovedet på mindst 20 pct. af sektoren, som dækkes af ikke-offentlige tilbud, er et meget godt billede på, hvordan regeringen behandler de ikke-offentlige tilbud. 

”Man ved godt vi findes, men man prøver i videst muligt omfang at holde os ud i strakt arm, som fx, når ministeren inviterer til drøftelse af fremtidens ældrepleje og kun inviterer landets kommuner,” siger han med henvisning til at ministeren lige har afholdt et stort møde uden repræsentation fra den ikke-kommunale sektor.

Konsekvensen af at regeringen på den her led holder centrale dele af området ud i strakt arm, kan være en øget mistillid mellem parterne, med det resultat, at alle holder fast i regler frem for frisættelse. For frisættelse forudsætter tillid, lyder det.

Tillægsaftale i ellevte time

Men hvad sker der så nu, hvad er egentlig de ikke kommunale leverandørers muligheder for gratis-antigen-selvtest?

Samtidig med at Social- og Ældreminister Astrid Krag sendte et svar til Jane Heitmann, så blev der til alle kommuner og regioner midt i vinterferien udsendt et længere tillæg til aftalen fra december. Det fremgår af en række dokumenter som OPS-Indsigt har adgang til. I tillægget står der blandt andet:

”For at sikre at borgere ….på kommunale eller private og selvejende tilbud, der har beboere/brugere, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte ved covid-19, beskyttes mod smitte, er regeringen, KL, Danske Regioner, Dansk Erhverv og Selveje Danmark i tillæg til aftalen af 16. december 2021 enige om, at private og selvejende sociale tilbud samt private og selvejende plejehjem på lige fod med kommunale og regionale plejehjem og sociale tilbud kan få udleveret selvtest til brug for medarbejdere samt besøgende.”

Som man kan se af teksten, har brancheorganisationerne været inviteret ind efter, at spørgsmålet om gratis selvtest er blevet rejst til ministeren.

”Det er naturligvis positivt at regeringen her op til vinterferien rent faktisk inddrog, SelvejeDanmark og Dansk Erhverv, så vi fik en tillægsaftale, men det burde man have gjort fra starten af, for så havde det været tydeligt at spørgsmålet om kompensation ikke kun til kommunerne, men også til de private ville blive reguleret i aftalen i stedet for blot blev henvist til en mulig dialog med en eller flere kommunerne,” siger Jon Krog i en kommentar til den nye tillægsaftale.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der fra Socialministeriet ikke er udsendt en pressemeddelelse om tillægsaftalen, der i øvrigt udløber om en lille måned, sammen med det øvrige aftalesæt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply