Skip to main content

Det sendte chokbølger gennem det kommunale Danmark, da Venstre Landsret den 5. juli 2021 dømte Brønderslev Kommune til at efterbetale 5 mio. kr. til den private leverandør Blæksprutten, fordi kommunen ikke kunne dokumentere sine timepriser på ældreområdet. Fra Dansk Erhvervs side hilser vi dommen velkommen, da den understreger, at en kommune skal kunne dokumentere sine timepriser. 

Sagen er dog blevet anket til Højesteret, da leverandøren kan have krav på et væsentligt større beløb end de 5 mio. kr. som Vestre Landsret er kommet frem til i sin kendelse. 

Ændrer ikke ved strukturelle udfordringer

Selvom dommen er et skridt i den rigtige retning, ændrer den ikke ved, at der stadig er en markant strukturel udfordring, når det kommer til prisgennemsigtighed i kommunerne. Det skyldes først og fremmest to konkrete forhold: 

For det første, er det stadig kommunerne selv, der skal beregne timepriserne på ældrepleje. Kommunen fungerer dermed som revisor for sig selv, der skal dokumentere, at de pågældende beregninger nu også holder stik. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne model sikrer fair konkurrence mellem offentlige og private leverandører, når man sætter kommunen som har en egen interesse i at varetage opgaven, til samtidig at beregne og dokumentere timepriserne som de private tilbud afregnes efter Det sikrer på ingen måde en uvildig og gennemsigtig proces. 

For det andet er retssikkerheden dårlig for de leverandører, som bliver ramt af fejlagtige kommunale beregninger. Det kræver alt for ofte en afgørelse i den enkelte kommune i den konkrete sag, før kommunerne retter ind og efterbetaler. Som oftest vil det kræve en lang og opslidende proces, før sagen kan komme for retten, og da der som oftest kan være tale om store millionbeløb, som skal efterbetales, er der dermed tale om vital tid for den private leverandør. Alternativt kan der åbnes en sag i Ankestyrelsen, men her kan der også gå op til flere år, før sagen behandles. 

Nærmest umuligt at gennemskue prissætning

Fra Dansk Erhvervs side anerkender vi, at det er en stor opgave for kommunerne at udregne de helt korrekte priser på en given opgave. Særligt, fordi omkostningerne forbundet med en bestemt kommunal opgave kan være fordelt på flere hovedkonti. Konkret kan det komme til syne på ældreområdet ved, at kommunens driftsomkostninger til f.eks plejehjem er fordelt mellem hovedkonti for social- og sundhedsområdet, mens dele af vedligeholdelsen vil være under fx transport og infrastruktur, hvor udgifter Park- og Vejområdet typisk vil ligge. 

For politikerne og ikke mindst borgerne må det derfor være nærmest umuligt at gennemskue og potentielt stille spørgsmålstegn ved en kommunes prissætning, da man skal rundt i alle kroge for at få et nogenlunde sandsynligt estimat. En krævende opgave, som kun de færreste byrådsmedlemmer eller borgere vil have ressourcer til at løfte. 

Behov for uvildig instans

Derfor foreslår vi fra Dansk Erhverv side, at der oprettes en uvildig enhed, som hurtigt og effektivt kan efterprøve den kommunale prissætning i forbindelser med tvister med private leverandører. 

I forbindelse med efterprøvning skal enheden sikre at alle kort- som langsigtede omkostninger indgår i kalkulen og OECD’s principper for prissætning af offentlige ydelser skal efterleves. Samtidig skal enheden også kunne fungere vejledende, så kommuner kan spørge enheden til, hvordan en opgave prissættes korrekt i forbindelse med udformningen af beregninger. 

Alternativet er, at vi fortsat vil se eksempler på fejlagtig prissætning i kommunerne. Det bør samtidig give en principiel debat. For hver eneste gang en kommune har beregnet sine priser forkert og resulterer i et overforbrug, må det nødvendigvis være gået ud over andre områder, som har måtte se bort fra de brugte midler. 

Den manglende gennemsigtighed og efterprøvning af kommunernes prissætning af egne ydelser, har den konsekvens at serviceniveauet må være lavere andetsteds i den kommunale opgaveportefølje, fordi der er drænet økonomi herfra til dække af kommunens prissætning på et område i fri konkurrence med eksterne leverandører,

Den manglende gennemsigtighed medfører at konkurrencen på kvalitet sættes ud af spil. Ved korrekt omkostningskalkulation, vil konkurrencen mellem det offentlige og det private være på kvalitet, hvem kan levere den bedste kvalitet inden for samme økonomiske ramme. Det kvalitetstab betales af borgerne og har konsekvens for et reelt frit valg mellem leverandører. 

Fra Dansk Erhvervs side kan vi selvfølgelig ikke acceptere den nuværende model, og vi håber derfor på akut politisk handling, så både politikerne, virksomhederne og skatteborgerne vil have vished for, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i fremtidens velfærdstilbud.  

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply