Skip to main content

Kommunalreformen fra 2007 medførte, at det specialiserede socialområde fik én myndighed nemlig kommunerne frem for at være delt mellem amter og kommuner, men både blandt fagfolk, politikere og i medierne har der de seneste år været en stigende kritik af kommunernes håndtering af området.Lige nu behandles et borgerforslag i Folketinget om at fjerne handicapområdet fra kommunerne og i kølvandet på det har bevægelsen #enmillionstemmer udgivet et løsningskatalog, som OPS-Indsigt gennemgår nærmere i en anden artikel.

Mange mener dissideret, at den bureaukratisk kompleksitet er accelereret på handicapområdet siden kommunalreformen, hvilket blandt andet er blevet illustreret af at mange kommunerne har været nødt til at hyrer eksterne specialkonsulenter for at udrede om borgerne overhovedet har fået den rette hjælp eller om man med Viborg borgmesterens ord har været for rundhåndet. 

Bevægelsen #enmillionstemmer og deres løsningskatalog er interessant, hvis man ser på det specialiserede socialområde i et økonomisk perspektiv. Her har taler vi nemlig om en gigantisk offentlig bruttoøkonomi på ca. 50 mia. kroner, som kommunerne årligt anvender til indkøb af sociale ydelser, hos sig selv, regionerne og private aktører. Kigger man ind i lovgivningen og det afgørelseskompleks, der er grundlaget for kommunernes bevilliger til borgere med funktionsnedsættelse, kan man iagttage et utal af lag på lagløsninger med potentiale for systemfejl, hvis kompleksitet gør socialområdet så vanskeligt at navigere i selv for fagfolk.Noget må ske og fra #enmillionstemmer efterlyses der en handicapreform.

Et løsningskatalog med over 80 forslag

”Det er ikke sådan at vi skal tilbage til amterne, men vi skal se nøgternt på, hvad fungere og hvad fungere ikke i kommunerne og så reformere systemet ud fra det, ” siger Monica Lylloff, der er medstifter og talsperson for den folkelige bevægelse #enmillionerstemmer.

Hun er en af de fem pårørende, der på bevægelsens vegne har udarbejdet det omfattende løsningskatalog med forslag til løsninger på de store problemer på handicapområdet. Kataloget blev i april afsendt til politikerne på Christiansborg og indeholder over 80 forslag til løsninger. Hver løsning har til hensigt at imødekomme seks grundlæggende behov, som bevægelsen mener skal følges, hvis velfærdssamfundet skal leve op til de intentioner, der altid bliver fremhævet i skåltalerne.

De mange forslag er blevet til på basis af interview og vidnesbyrd fra følgerne af #enmillionstemmer.

”Vi har prøvet at holde øjnene på bolden med et loyalt udgangspunkt i de forslag vi har fået ind, når vi har lavet løsningskataloget,” siger Monica Lylloff og fortsætter,

”Nu har vi muligheden for at tage det videre skridt og lave et udtræk og en skarpere plan.”

Det hun sigter til her, er den handicapreform som bevægelsen ligger op til. De mange løsningsforslag i det gennemarbejdede katalog illustrerer både kompleksiteten og nødvendigheden af, at politikerne trækker i arbejdstøjet både på borgen, men også i forhold til kommunalvalget.

Vil adskille visitation, økonomi og drift

Kataloget har en overskuelig opbygning og præsentationen af de mange forslag korresponderer med en relativ simpel trekants-model, hvor #enmillionstemmer illustrere fem hovedelementer i den kommunale bermudatrekant, som alle er afhængige af hinanden og hvor der med gevinst kan tages fat.

En af deres hovedpointer er behovet for at få adskilt visitation, økonomi og drift. således at det ikke er den samme myndighed, der står med alle tre opgaver. ”Vi skal have menneskets behov og fagligheden i centrum,” siger Monica Lylloff.

Hun indrammer dermed bevægelsens mission og sætter samtidig fokus på noget af den anklage, der har været mod bevægelsen om, at deres stærke kommunikation omkring udfordringerne på det specialiserede område gør det mindre attraktivt at være socialrådgiver.

”Det er rigtigt, at de budskaber vi har, ofte er brugt af andre til at kaste rådgiverne under bussen, men det er ikke intentionen. Vi er nødt til at stå sammen – Det er uholdbart når borgere og sagsbehandlere blive sat op mod hinanden, som følge af et system hvor nogle spillere oppe i systemet, har større fokus på økonomi end på mennesket,” siger Monica Lylloff.

Potentielle samfundsressourcer

Men hvad skal en handicapreform gavne, hvor man lige adskiller, den kommunale visitation fra økonomi og drift?

Her er Monica Lylloff helt skråsikker.

”Vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være. 66 % af dem med ADHD falder ud af arbejdsmarkedet, en tredjedel af børn med autisme går ikke i skole og hertil skal du indtænke alle de pårørende, der knækker fordi deres familiemedlem ikke får den nødvendige og rigtige hjælp.”

Hun peger ganske enkelt på, at vi skal gøre mere for at få folk med handicap ud på arbejdsmarkedet med den nødvendige hjælp. Det er ganske enkelt mere samfundsøkonomisk og hertil kommer, at der så at sige også er tale om, at vi kan hente potentielle ressourcer frem for alene at have fokus på en udgiftsbelastning.

”Jo færre man hjælper ud på arbejdsmarkedet jo ringere muligheder har vi for at finansiere den øgede efterspørgsel på velfærdsydelser, som blandt andet væksten i ældrebefolkningen, vil medføre – Jeg ser lige nu et velfærdssamfund på vej ud over klippen,” siger Monica Lylloff.

Vil påvirke kommunevalget

Til efteråret har vi kommunalvalg, hvor 98 kommuner skal vælge nye kommunalpolitikere. ” Og her kommer vi ikke til at være stille,” siger Monica Lylloff og fortæller at her planlægger bevægelsen forskellige tiltag.

”Jo flere politikere der erkender, hvor mange stemmer der ligger i det her felt og jo flere med funktionsnedsættelse og deres pårørende, der bliver opmærksomme på værdien af deres stemme, jo mere vil vi som bevægelse kunne påvirke,” siger hun.

På spørgsmålet om, hvorvidt #enmillionstemmer ligger op til at være en pendant til Ældresagen, der gennem tiden har haft stor indflydelse ved at rejse mærkesager op til så vel folketings- som kommunalvalg, er svaret

”Vi er ikke den nye Ældresagen, vi er en bevægelse og ikke en forening.”

En af de udfordringer der blandt andet rejses i løsningskataloget, er borgerens mangel på frit valg.

”Borgerne har ikke frit valg på det specialiserede område og det vil vi gerne have lavet om på, så det ikke styres af kommunernes egen økonomiske betragtninger, men af borgerens behov. Det er en af grundende til at vi vil have skilt trekanten, så visitationen sker ud fra borgernes tarv og ikke ud fra en økonomitænkning, der stopper den faglige ekspertise,” siger Monica Lylloff.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply