Skip to main content

Den offentlige sektor indkøber for ca. 360 milliarder kroner om året, det gør den offentlige sektor til en særdeles central samarbejdspartner for en lang række virksomheder, der må konkurrere om de udbudte opgaver. 

Juridisk set danner konkurrenceloven rammen for de bestemmelser og vilkår, der gælder mellem de konkurrerende virksomheder og her har vi gennem de senere år haft en række sager i det offentligt-private samarbejde, hvor virksomheder har brudt loven. Det gælder ikke kun sager af spektakulær værdi, som sagen omkring Falck og Bios, men også mindre sager som En midtjysk brancheforening, der i efteråret måtte betale en bøde på 400.000 kroner for at lave aftaler i porten ved udbud på kørsel.

Bedre muligheder for at håndhæve konkurrencereglerneNu får Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udvidet sine beføjelser, hvis et lovudkast som lige nu er til førstebehandling, bliver til virkelighed først i februar 2021.  Det betyder blandt andet, at styrelsen fremover kan:

  • Få udvidet adgang til at udføre såkaldte dawn raids (kontrolundersøgelser) i virksomheder, herunder foretage interview.
  • Foretage dawn raids i private hjem, for eksempel hos direktøren for en virksomhed (kræver dommerkendelse, tidligere udelukkende en politiopgave).
  • Udstede påbud til en virksomhed om at afhænde aktier eller aktieposter (en klage herover har ikke automatisk opsættende virkning).
  • Indbringe civile sager for domstolene med påstand om bøder til virksomheder (tidligere en politiopgave).
  • Indbringe civile sager for domstolene med påstand om bøder til koncernforbundne selskaber. Eksempelvis kan et moderselskab blive gjort ansvarlig for et datterselskabs overtrædelse af konkurrencereglerne.

Nogle af de her beføjelser ligger i dag kun hos Anklagemyndigheden eller Bagmandspolitiet. Så set i det perspektiv, er der tale om en styrkelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens muligheder for at håndhæve konkurrencereglerne.Det skal bemærkes at lovforslaget ikke er dyrket i en rød ideologisk baggård, hvor man ønsker mere kontrol med virksomhederne. Det er som end blot end en implementering af et direktiv fra EU, som har til formål at styrke de nationale konkurrencemyndigheder i hele Europa. Det fremgår blandt andet af et høringsnotat til Folketingets Erhvervsudvalg.Borgerlig bekymringI den borgerlige fløj af Folketinget er man bekymrede for det retssikkerhedsmæssige aspekt ved den nye lov. Både de Konservative og Dansk Folkeparti udtrykker en stor portion skepsis over for de nye magtbeføjelser, som konkurrencemyndighederne bliver udstyret med. ”Det er jeg ikke totalt begejstret for. Det er rimeligt omfattende redskaber, man giver konkurrencemyndighederne. Jeg tror, at der er tale om overimplementering, og vi skal selvfølgelig have undersøgt til fulde, om dette er tilfældet,” siger Mona Juul, der er erhvervsordfører hos konservative til Berlingske.Enhedslisten mener til gengæld, at det er en “tiltrængt” opstramning af konkurrenceloven.Dawn raids bekymre Dansk IndustriDansk Industri der tidligere har været ude med en kraftig kritik i Berlingske, hvor underdirektør Kim Haggren har kaldt det for ”et meget betænkeligt lovudkast på det retssikkerhedsmæssige område.Han har blandt andet hæftet sig ved, at konkurrencemyndighederne nu får adgang til at gennemføre, de såkaldte dawn raids, i private hjem. Det vil sige kontrolundersøgelser hjemme hos direktøren for en virksomhed.”Hidtil har det alene været politiet, der kunne få adgang til private hjem. Nu udvider man det område til konkurrencemyndighederne og delegerer noget af ansvaret væk fra politiet, så nu har du ikke længere en second opinion fra SØIK (Bagmandspolitiet, red.). Det er et kæmpe problem, at man vil stramme på alle skruer uden samtidig at indbygge retssikkerhedsmæssige garantier,” sagde Kim Haggren til Berlingske.Kammeradvokaten forudser kortere sagsprocesserHos Kammeradvokaten, ser advokat og partner Jacob Pinborg lidt anderledes på sagen.”Det er rigtigt, at konkurrencemyndighederne overtager noget af kompetencen til at gennemføre dawn raids, herunder hos private personer. Men i forhold til personer, der mistænkes for at have medvirket til overtrædelsen af konkurrencereglerne, er der for mig at se blot tale om en cementering af, at SØIK som eneste myndighed har beføjel-ser til at udføre tvangsindgreb i private hjem i forbindelse med efterforskningen” Siger han til OPS-Indsigt.I hans øjne er KFST’s tilstedeværelse i denne type af sager en praktisk og faglig assistance til gennemførelse af en ransagning, eller til at rådgive om, hvilke oplysninger SØIK bør søge efter. I øvrigt ser han ikke justeringerne i det samlede lovforslag som gennemgribende.” Det er ganske rigtigt at de foreslåede justeringer betyder, at de danske konkurrencemyndigheder får nemmere ved at håndhæve konkurrencereglerne, men så store er forandringerne helle ikke set ift den eksisterende lovgivning.” siger Jakob PinborgHan påpeger desuden, at sagsprocessen for overtrædelser sandsynligvis vil afkortes, hvilket må betragtes som en gevinst for hele samfundet, ligesom man må forvente en ensartet håndhævelse og dermed en betydelig harmonisering af reglerne på tværs af EU. Det giver også større retssikkerhed for virksomhederne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply