Skip to main content

Social- og Indenrigsministeriet har i sidste uge skrevet til KL, at kommuner ikke pr. kulance, dvs. uden at være retligt forpligtet, kan kompensere private leverandører for merudgifter til at levere en ydelse til kommunerne, ej heller når merudgifterne er begrundet i covid-19.

Det er på den baggrund Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommuner alene kan betale fx velfærdsleverandører for deres covid-19-relaterede merudgifter til en ydelse til kommunen i det omfang, leverandøren har krav på det i henhold til kontrakten.

Det er denne problemstilling OPS-Indsigt har skrevet om flere gange, da antallet af borgere der modtager velfærdsydelser fra private virksomheder eller tilbud efter visitation fra kommunerne er langt over 100.000 borgere. Senest har vi skrevet om, hvorledes Social- og Indenrigsministeriets brev til KL åbner en kattelem for ikke at kompensere de private velfærdsvirksomheder.

Ministeriet vil gerne forklare nogle misforståelser

Nu har Social- og Indenrigsministeriet så skrevet til OPS-Indsigt, for at formidle nogle rettelser til deres eget brev til KL d. 12. november om kompensation af merudgifter i forbindelse med Covid-19. Det er sket efter, at OPS-Indsigt i søndags bragte en række artikler om emnet.

Misforståelserne skyldes ifølge ministeriet især, at to forskellige aktører blandes sammen – private leverandører af varer og tjenesteydelser (fx kontorartikler, it-ydelser eller madservice) forveksles med takstfinansierede private velfærdstilbud (dvs sociale tilbud efter serviceloven). 

Der gælder ifølge ministeriet helt forskellige rammer for disse to typer aktører.

For så vidt angår sociale botilbud efter serviceloven, skriver ministeriet til OPS-Indsigt, at der i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2021 er aftalt, at kommunerne kompenseres med i alt 2,6 mia. kr. til håndtering af merudgifter relateret til COVID-19. 

”Der er i aftalen ikke fastsat krav om størrelsen på kompensationen til de enkelte kommunale og private sociale tilbud, da det vil være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. Det er forudsat, at den enkelte kommune går i dialog med de private sociale tilbud omkring udgifter relateret til COVID-19 og i dialogen finder et niveau for kompensation til de private sociale tilbud, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.”

Skriver ministeriet, hvilket stort set er en gentagelse af det Finansministeren skrev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg i september, som OPS-Indsigt bl.a. forholdt sig til i en analyse om Social- og Indenrigsministeriets brev til KL i sidste uge.

Sociale botilbud er omfattet af corona-kompensation

Det understreges i den mail OPS-Indsigt har modtaget fra ministeriet, at sociale botilbud er omfattet af kompensation for merudgifter til covid-19 fra kommunerne. 

Det kan blandt andet ske ved, at de sociale tilbud under visse betingelser kan hæve taksterne, selvom det er midt på året, eller de har mulighed for at genforhandle betalingen med den visiterende kommune efter almindelige aftaleretlige regler. ”Uanset hvilken løsning tilbuddet vælger, vil underskuddet/merudgifterne blive finansieret af kommunerne,” skriver ministeriet til OPS-Indsigt.

Løsningsmodellerne er ikke enkle

Hos LOS-Landsorganisationen for sociale tilbud er man ganske tilfreds med, at misforståelsen nu bliver rettet.

”Vi rettede allerede henvendelse til ministeren i fredags for at få en afklaring på den formulering, der er givet i brevet til KL, så vi er glade for, at man har lyttet til os i forbindelse med den dialog vi havde om emnet,” siger politisk og strategisk chef, Laust Westtoft.

Han forventer, at ministeriet sender KL en berigtigelse. Han peger desuden på, at både modellen med at få lagt merudgifterne ind i næste års takst eller at de enkelte sociale tilbud skal til at genforhandle betalingen for den enkelte borger med de visiterende kommuner, er så ressourcekrævende, at flere af medlemmerne under LOS har meddelt, at det orker de ikke.

Ministeriets mail efterlader fortsat ubesvarede spørgsmålSelvom ministeriets mail til OPS-Indsigt er rimelig klar i forhold til de sociale botilbud efterlader den alligevel en række spørgsmål.

Udfordringen består blandt andet. i, at KL`s spørgsmål til Social og Indenrigsministeriet dækker tre ministerressortområder og mindst fire fagforvaltningsområder ude i kommunerne. (Børn, Social, Sundhed og Ældre)

 

Og i den mail OPS-Indsigt har modtaget, har ministeriet grundlæggende set kun forholdt sig til det sociale område, hvilket efterlader spørgsmålet, hvad med de øvrige private velfærdsvirksomheder og deres mulighed for kompensation?

 

Skal de bare, som i ministeriets mail sidestilles med varer og tjenesteydelser som kontorartikler og it-ydelser?

 

Derfor er OPS-Indsigt vendt tilbage til ministeriet for at få en yderligere afklaring, Hvilket vi naturligvis følger op på i anden sammenhæng, når der foreligger et svar.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply