Skip to main content

Der har været meget mediedækning af det offentliges indsats i forhold til hjælpepakker med videre, som er gået i retning af den private sektor.

Novo Nordisk Fondens akutte støtteprogram retter sig mod ansøgerne forankret på offentlige institutioner, myndigheder eller private ikke-for-profit organisationer i Danmark, der deltager i bekæmpelsen af coronavirus-epidemien

De bevilgede projekter sætter bl.a. fokus på at forbedre overvågning af patienter i højrisikogruppen, reducere antallet af indlæggelser på intensivafdelingerne og oprettelse af en telefonlinje til at afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Indtil videre er der uddelt bevillinger til 17 projekter, der skal afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark. Interesserede kan fortsat søge oplyser fonden i en pressemeddelelse.De seneste projekter har blandt andet sat fokus på at:

 • Lave en national opsamling af biologiske prøver.
 • Undersøge, hvordan coronavirus-epidemien påvirker gravide, fødende og nyfødte børn.
 • Udvikle, teste og haste-implementere en national chatbot for COVID-19-relaterede spørgsmål.
 • Bruge trådløse glukosemålere til at give hospitalspersonalet et real-time indblik i blodsukkeret hos bl.a. COVID-19-smittede patienter.
 • Kortlægge omfanget af psykisk sygdom relateret til COVID-19-pandemien.

Læs mere om de 11 nyeste projekter herunder.

 1. Clinical testing of low dosage cortison treatment (applicable beyond COVID-19), Rigshospitalet: 5.000.000 kr.Projektet vil gøre det muligt for danske hospitaler at undersøge, om betændelsesdæmpende behandling med binyrebarkhormon kan hjælpe patienter med COVID-19. Projektet er bevilget uden om det akutte støtteprogram. Læs mere om projektet her. 
 2. Akut national forskningsinfrastruktur med blodprøver til COVID-19, Statens Serum Institut: 4.974.000 kr.Projektet vil etablere et akut, bredt og nationalt COVID-19-samarbejde de næste 6 måneder med henblik på at indsamle diagnostiske blodprøver fra hospitaler i hele Danmark. Formålet er at opbygge en unik forskningsinfrastruktur med 500.000 biologiske prøver fra alle typer patienter, inkl. patienter med meget tidlige stadier af COVID-19-infektion, patienter med akut og livstruende infektion og patienter, der er raske efter infektionen. Alle de opsamlede biologiske prøver stilles gratis til rådighed til COVID-19-relaterede forskningsprojekter de næste to år. 
 3. The effect of angiotensin-converting enzyme inhibition and angiotensin II receptor blockade on the course of acute respiratory distress syndrome in COVID-19 patients, Gentofte Hospital: 3.335.000 kr.Mange af de sværest ramte COVID-19-patienter har forhøjet blodtryk og/eller diabetes. Hovedparten af disse tager blodtrykssænkende medicin, der hæmmer renin-angiotensin-systemet (RAS). Ved hjælp af et randomiseret klinisk forsøg, danske registre og databaser samt patientjournaler vil dette projekt afgøre, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte eller stoppe behandling med RAS-hæmmere hos indlæggelseskrævende COVID-19-patienter.
 4. GLYCOVID-19, Steno Diabetes Center Copenhagen, Herlev og Gentofte Hospital samt Hvidovre Hospital: 2.992.500 kr.Projektet vil belyse, hvordan COVID-19 påvirker hjertets pumpefunktion og blodets koagulationsevne på forskellige blodsukkerniveauer. Studier har vist, at en tredjedel af patienter, der dør af COVID-19, har eksisterende diabetes. En ændret blodsukkerkontrol under intensivbehandling kan potentielt resultere i negativ effekt på hjertefunktionen, især hos patienter med høje blodsukkerniveauer før indlæggelse. Projektet vil undersøge diabetespatienter ved ankomsten til hospitalet og COVID-19-positive patienter med og uden diabetes i løbet af de første 24 timer efter ankomst til intensivafdelingen. Desuden undersøges så mange deltagere som muligt 4 uger efter overstået akutforløb.
 5. NOVO COVID-19 fødende og nyfødte, Aarhus Universitetshospital: 1.950.000 kr.Formålet med projektet er at undersøge en population bestående af alle gravide og nyfødte, mens COVID-19-epidemien er på sit højdepunkt. I denne tid med en pågående, international sundhedskrise er der et stort behov for mere viden om COVID-19 (sygdommen) og SARS-CoV-2 (virussen) hos gravide, fødende og nyfødte børn. Selvom gravide ikke nødvendigvis er mere modtagelige for virale infektioner, har det længe været kendt, at de forandringer, der sker i deres immunsystem og deres fysik, kan være associeret med et mere alvorligt forløb af sygdommen end hos ikke-gravide. Projektet er et follow-up-studie, hvor alle gravide, der skal føde på Aarhus Universitetshospital og på Kolding Sygehus – Sygehus Lillebælt over en periode på nogle måneder, inkluderes.
 6. Fast-Track implementation of an advanced web-based self-triage and assessment Chatbot for COVID-19, Region Hovedstadens Akutberedskab: 1.531.827 kr.Formålet er at udvikle, teste og haste-implementere en national chatbot for COVID-19-relaterede spørgsmål. Det primære formål er at give borgerne opdateret, evidensbaseret online-information om, hvordan de skal håndtere COVID-19-symptomer samt give relevant information om, hvornår og hvor de skal henvende sig for yderligere medicinsk rådgivning eller assistance. Det andet formål med projektet er at reducere opkaldsvolumen og arbejdspresset på 1-1-2, 1813 og lægevagten samt hos praktiserende læger. Chatbotten vil være i stand til at levere videnskabelige data, der identificerer spredningen af COVID-19 i den generelle befolkning.
 7. Biomarkører til risikovurdering af patienter med COVID-19 – Interregionalt Biobank-projekt, Herlev og Gentofte Hospital: 1.372.200 kr.Formålet med projektet er at samle en stor, uselekteret biobank over patienter, der indlægges med COVID-19. Biobanken skal bruges til at 1) identificere og sammenligne etablerede og eksperimentelle biomarkører for alvorlig sygdom og død og 2) konstruere en risikomodel, som inkluderer en eller flere markører samt kliniske data. Risikomodellen kan bruges til at vurdere, hvilke patienter der er i risiko for alvorlig sygdom, og hvilke patienter der kræver mindre intensiv observation og eventuelt kan ses an i hjemmet. Projektet er et prospektivt kohortestudie.
 8. Remote Glucose Monitoring of Patients Isolated during the Covid-19 Pandemic, Endokrinologisk & Nefrologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital:  1.105.755 kr.Formålet med projektet er at give hospitalspersonalet et real-time indblik i, hvordan blodsukkeret udvikler sig hos COVID-19-smittede og isolerede diabetespatienter via kontinuerlige trådløse glukosemålere. Normalt måles blodsukkeret på indlagte patienter fem gange i døgnet ved hjælp af traditionelle point of care-apparater. Ved at fjernmonitorere blodsukkeret kan personalet reducere brugen af værnemidler og spare personaleressourcer, og der kan hurtigt gribes ind, hvis blodsukkeret er enten for lavt eller for højt.
 9. Mental Health Consequences of the COVID-19 Pandemic, Aarhus Universitetshospital – Psykiatrien: 1.050.000 kr.Projektet vil kortlægge omfanget af psykisk sygdom relateret til COVID-19-pandemien. Det er forventeligt, at pandemien vil have negative konsekvenser for personer, som lever med eller som er i risiko for at udvikle psykisk sygdom. De første resultater vil være tilgængelige efter cirka to uger, og projektet vil derfor give værdifulde oplysninger, der kan bruges til at afbøde konsekvenserne af pandemien.
 10. Etablering af midlertidigt nødherberg samt suppekøkken til socialt udsatte i Aarhus by, Røde Kors: 730.000 kr.Målet med projektet at sikre overnatning og bespisning af særligt socialt udsatte i Aarhus. Covid-19-pandemien og implementeringen af forsamlingsrestriktioner har ændret vilkårene for de mest socialt udsatte i Aarhus dramatisk. Herberger har måttet begrænse kapaciteten, og nogle sociale væresteder har helt måttet lukke. Grundet smitterisiko og de vedtagne forsamlingsrestriktioner er der på nuværende tidspunkt hverken herbergspladser eller bespisningsmuligheder nok i Aarhus. For at imødekomme dette behov vil projektet etablere et midlertidigt nødherberg samt et suppekøkken i Aarhus.
 11. Psykologiske konsekvenser af COVID-19 hos patienter og pårørende i Danmark, Rigshospitalet og Københavns Universitet: 378.000 kr.Projektet har til formål at afdække de psykologiske konsekvenser af COVID-19. Det er velkendt, at der under en epidemi kan ske en stigning i forekomst af psykiske reaktioner, og at de forekommer blandt halvdelen af den eksponerede population. I en interviewundersøgelse undersøger projektet dels, hvordan det opleves at være i risiko for COVID-19, dels at have sygdommen, samt hvordan det opleves at have en svært syg pårørende eller at miste en pårørende til COVID-19. Projektet vil beskrive de psykologiske reaktioner blandt patienter og pårørende og opstille forslag til tiltag som minimerer de psykologiske konsekvenser.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply