Skip to main content

Forenede Care mister måske driften af plejecenteret Kastaniely i Svinninge med plads til 50 beboere, det skriver Sjællandske. Det er sundhedsudvalget i Holbæk Kommune, der mener, plejehjemmet skal tages hjem på kommunale hænder.Af et interview med formanden for ældre- og Sundhedsudvalget Steen Klink fremgår det, at der ikke er nogen kritik af Forenede Care.OPS-Indsigt har læst forvaltningens indstilling til ældre- og sundhedsudvalget for at forstå, hvorfor udvalget er kommet frem til en beslutning om at hjemtage opgaven.Umiddelbart er der nemlig noget, der ikke giver mening.Af Magasinet Pleje kan man næsten læse, at det økonomisk er hip som hap om plejecenteret bliver udbudt, men sådan ser det ikke ud hvis man tjekker forvaltningens egne tal.

Forenede Care har i syv år varetaget driften af plejecenteret uden problemer.Kontrakten havde i første omgang en løbetid på seks år med mulighed for at forlænge to gange i perioder af 12 måneder. Kontrakten har været forlænget to gange og aftalen med Forenede Care A/S udløber derfor den 30. april 2021. 

Holbæk Kommune har en udbudspolitik, hvor målsætning er at udbyde alle opgaver, der egner sig til konkurrence og dermed giver en gevinst for kommunen.. I forbindelse med sagen om sagen med Kastaniely plejecenter, fremgår det af  forvaltningens oplæg til politikerne i ældre- og sundhedsudvalget, at der er leverandører i markedet, der vil være interesse for at byde på opgaven, hvis den blev genudbudt.Forvaltningen har overfor politikerne vurderet potentialet ved et udbud ud fra forskellige  fire perspektiver: 

  1. Borgerperspektivet
  2. Det økonomiske perspektiv
  3. Medarbejderperspektivet
  4. Det administrative perspektiv

Borgerperspektiv er der ingen forskel på offentlig eller privat

Af forvaltningens indstilling fremgår det, at brugertilfredsheden ligger højt på alle plejecentre i kommunen, både det private og de kommunale. Ligeledes viser tilsynsrapporterne, at der gennemgående ses en god kvalitet i løsningen af kerneopgaven, uanset om der er tale om et kommunalt eller privat plejecenter.Så her kan man hverken sige for eller i mod. 

I det økonomisk perspektiv kan der spares 1 million kroner om året

Den nuværende enhedspris på plejecentre der drives af Holbæk Kommune og det plejecentre der drives af Forenede Care, ligger meget tæt på hinanden. 

Forvaltningens skriver dog, at det økonomiske potentiale ved et udbud er ca. 1 million kr. årligt.Det skulle give en besparelse på godt 6 millioner kroner for en kontraktperiode på seks år, men det står der intet om i forvaltningens indstilling.

I medarbejderperspektivet lægges der vægt på uvisheden om fremtiden

Medarbejderne skal virksomhedsoverdrages, hvis en ny leverandør vinder et udbud, eller hvis Holbæk Kommune hjemtager opgaven og her understreger forvaltningen at uvished omkring en kommende arbejdsgiver kan give usikkerhed og utryghed blandt medarbejderne. Underforstået en udbudsproces skaber utryghed fordi det er mere usikkert end at blive hjemtaget af kommunen. Der det fremgår ikke af forvaltningens indstilling om det er konkret og lokal dokumentation for den oplyste uvished har nogen som helst værdi.

I administrativt perspektiv koster det mere med de private

Det fremgår af indstillingen at administrationen i Holbæk har forskellige erfaringer fra samarbejde med private leverandører.  Generelt oplever man det godt, men det koster også ekstra ressourcer at  samarbejde med private pga , blandt andet visitation og økonomikontrol. Det skal her bemærkes at man må gå ud fra at kommunen også skal bruge tid på økonomikontrol og visitation til de kommunale plejecentre, men det fremgår ikke af indstillingen.Forvaltningens økonomiske opsummering lægger vægt på udgiften nu og herPå baggrund af de fire perspektiver opremser forvaltningen de økonomiske konsekvenser ved et udbud.Umiddelbart kan man tolke, at det bliver besværligt at udbyde og at udgifterne til at hjemtage svare nogenlunde til at udbyde det. En ikke uvæsentlig ting som forvaltningen pointere er, at man skal ud og finde pengene til et udbud i indeværende år, da der i budgettet ikke er afsat penge til opgaven.Man kommer her frem til, at det vil koste 0,4 millioner kroner at lave et udbud, idet man både skal udarbejde et udbudsmateriale, samtidig med, at man vil have omkostninger ved et kontroludbud.Tilsvarende oplyses det, at en hjemtagelse kun koster 0.4 millioner kroner, men det kan lægges ind i næste års budget.Undgår en udgift på 0.5 mill. kr. på den korte bane ved at bruge 6.5 mill. kr på den lange.På intet tidspunkt har man i indstillingen til politikerene en meget tydelig opstilling af, hvad der er fordele og ulemper.Med de tal som OPS-Indsigt har til rådighed kan man se følgende økonomiske perspektiver ved at genudbyde, henholdsvis hjemtage opgavenGevinsten ved at genudbyde opgaven er en besparelse på ca 5.5 millioner over en kontraktperiode på seks år.Nemlig besparelsen på 6 millioner kroner minus ca 0.5 millioner i omkostninger ved udbud og eget  kontrolbud.Det forventede tab for kommunen ved at hjemtage opgaven er ca 6.5. millioner kroner over en periode på seks år. Nemlig de direkte udgifter ved hjemtagelse på ca. 0.5 millioner kroner og den manglende besparelse på 6 millioner kroner, som forvaltningen har estimeret.Alligevel beslutter udvalget at indstille til byrådet at man hjemtager opgaven. Om baggrunden for at det politiske udvalg har truffet denne beslutning har Steen Klink (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget tidligere udtalt til Sjællandske:”For nogle er det ideologisk, de synes, personlig pleje er en kommunal opgave, og medarbejderne kommer ind i et større fællesskab.”Sagen skal nu drøftes i byrådet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply